Monitor Polski

M.P.1970.5.43

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lutego 1970 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 7 lutego 1970 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu sprzedaży oraz cen biletów wstępu do kin.

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) oraz § 7 ust. 1 uchwały nr 55 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1961 r. w sprawie cen za usługi wykonywane dla ludności (Monitor Polski z 1961 r. Nr 26, poz. 123, z 1968 r. Nr 6, poz. 32 i z 1969 r. Nr 10, poz. 94) oraz § 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały nr 184 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie wytycznych dla ustalania cen biletów wstępu do kin oraz organów właściwych do ustalania tych cen (Monitor Polski Nr 43, poz. 207) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 3 ust. 1 zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14 sierpnia 1967 r. w sprawie zasad i trybu sprzedaży oraz cen biletów wstępu do kin (Monitor Polski Nr 50, poz. 250) wprowadza się następujące zmiany:
a) w pkt 1 dodaje się nowy przepis oznaczony lit. d) w brzmieniu:

"d) posiadaczom odznaki «Zasłużony Działacz Kultury»",

b) wprowadza się nowy pkt 5 w brzmieniu:

"5) Osoby wymienione w pkt 1 lit. c) i d) uprawnione są do nabywania biletów poza kolejnością."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.