§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie zasad i trybu dokonywania wpłat na centralny fundusz oszczędnościowy paliw, energii, surowców... - M.P.1986.17.108 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie zasad i trybu dokonywania wpłat na centralny fundusz oszczędnościowy paliw, energii, surowców i materiałów.

Monitor Polski

M.P.1986.17.108

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 czerwca 1986 r.
§  1.
W zarządzeniu Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 31 grudnia 1983 r. w sprawie zasad i trybu dokonywania wpłat na centralny fundusz oszczędnościowy paliw, energii, surowców i materiałów (Monitor Polski z 1984 r. Nr 2, poz. 18), w § 3 wprowadza się następujące zmiany:
1)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wpłaty, o których mowa w § 2 pkt 2, należy przekazywać w terminie:

1) do 20 dni po upływie rocznego, kwartalnego lub krótszego okresu - w razie przekroczenia limitu zużycia energii elektrycznej lub paliw gazowych ustalonego na ten okres,

2) do 20 dni po upływie miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie - w razie przekroczenia dobowego limitu zużycia paliw gazowych.",

2)
po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. W przypadku wystąpienia przez organ założycielski z wnioskiem, o którym mowa w § 8 ust. 3 uchwały nr 208 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie ograniczeń w użytkowaniu niektórych rodzajów paliw i energii w latach 1986-1990 (Monitor Polski Nr 48, poz. 311) - terminy określone w ust. 2 liczy się od daty otrzymania zawiadomienia o nieuznaniu przekroczenia ustalonego limitu za usprawiedliwione.

4. O wielkości przekroczenia ustalonego limitu oraz o przekazaniu dodatkowych opłat z tego tytułu na centralny fundusz oszczędnościowy paliw, energii, surowców i materiałów odbiorcy powiadamiają okręgowy inspektorat gospodarki energetycznej, który ustalił limit zużycia energii elektrycznej lub paliw gazowych.",

3)
dotychczasowe ust. 3 i 4 oznacza się jako ust. 5 i 6.