Zm.: zarządzenie w sprawie zasad i limitów przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na pierwszy rok studiów w akademiach medycznych w roku akademickim 1987/1988.

Monitor Polski

M.P.1987.18.154

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 1987 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 24 czerwca 1987 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i limitów przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na pierwszy rok studiów w akademiach medycznych w roku akademickim 1987/1988.

Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 84 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201) w związku z art. 3 ust. 4 lit. a) ustawy z dnia 22 lipca 1985 r. o urzędzie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 36, poz. 169) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1986 r. w sprawie zasad i limitów przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na pierwszy rok studiów w akademiach medycznych w roku akademickim 1987/1988 (Monitor Polski Nr 35, poz. 274), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 skreśla się ust. 2 i 3 oraz oznaczenie ust. 1,
2)
w § 6 w ust. 1 po wyrazach "akademii medycznych" skreśla się przecinek oraz wyrazy "z zachowaniem przepisów § 1 ust. 2 i 3",
3)
w § 10 po wyrazach "przepisu § 4" dwukropek zastępuje się kropką oraz skreśla się pkt 1–3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.