Zm.: zarządzenie w sprawie zasad gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1985.6.48

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 kwietnia 1985 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 25 marca 1985 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 52 pkt 4 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56 i z 1983 r. Nr 71, poz. 318) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 października 1982 r. w sprawie zasad gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 27, poz. 244 i z 1983 r. Nr 3, poz. 23) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 8 dotychczasowe pkt 1, 2 i 3 oznacza się odpowiednio jako pkt 2, 3 i 4 i dodaje się nowy pkt 1 w brzmieniu:

"1) przestrzegania zasad ochrony transportowanych i przechowywanych wartości pieniężnych, określonych w zarządzeniu nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 1985 r. w sprawie zasad ochrony wartości pieniężnych państwowych jednostek organizacyjnych,"

2)
w § 14 w ust. 2 skreśla się wyrazy "o których mowa w § 19", a po wyrazie "pieniężnych" przecinek zastępuje się kropką,
3)
§ 17 skreśla się,
4)
w § 18 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Oddział banku finansujący daną jednostkę może odmówić wydania jej gotówki w razie stwierdzenia, że ta jednostka nie zapewniła wymaganej przepisami ochrony gotówki.",

5)
§ 19, 20, 22 i 26 skreśla się.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.