§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie zasad gospodarki finansowej generalnych dostawców podporządkowanych Ministrowi Przemysłu Ciężkiego i Ministrowi Górnictwa i Energetyki.

Monitor Polski

M.P.1968.8.45

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1968 r.
§  1.
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1966 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej generalnych dostawców podporządkowanych Ministrowi Przemysłu Ciężkiego i Ministrowi Górnictwa i Energetyki (Monitor Polski Nr 74, poz. 346) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tytule skreśla się wyrazy "podporządkowanych Ministrowi Przemysłu Ciężkiego i Ministrowi Górnictwa i Energetyki";
2)
po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§ 1a. Zarządzenie dotyczy generalnych dostawców podporządkowanych Ministrom: Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Maszynowego, Górnictwa i Energetyki, Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Przemysłu Spożywczego i Skupu, Komunikacji oraz Przewodniczącemu Komitetu Drobnej Wytwórczości.";

3)
w § 2 ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) uchwałą nr 30 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1967 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych biur projektów (Monitor Polski Nr 15, poz. 72)."