Zm.: zarządzenie w sprawie zaopatrywania jednostek gospodarki nie uspołecznionej w surowce mięsne, produkcji przez te jednostki przetworów mięsnych i wyrobów garmażeryjnych oraz obrotu tymi przetworami i wyrobami.

Monitor Polski

M.P.1964.65.303

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 września 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
z dnia 24 sierpnia 1964 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zaopatrywania jednostek gospodarki nie uspołecznionej w surowce mięsne, produkcji przez te jednostki przetworów mięsnych i wyrobów garmażeryjnych oraz obrotu tymi przetworami i wyrobami.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz zarządzenia nr 65 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1957 r. w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu mięsem (Monitor Polski Nr 20, poz. 148) zarządza się, co następuje:
W § 5 zarządzenia Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 6 grudnia 1963 r. w sprawie zaopatrywania jednostek gospodarki nie uspołecznionej w surowce mięsne, produkcji przez te jednostki przetworów mięsnych i wyrobów garmażeryjnych oraz obrotu tymi przetworami i wyrobami (Monitor Polski Nr 96, poz. 454) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Jeżeli zapewnienie bezpieczeństwa obrotu tego wymaga, organ wymieniony w ust. 1 w wyjątkowo uzasadnionych wpadkach może wstrzymać przydział surowców mięsnych, podrobowych i tłuszczów na zaopatrzenie określonego zakładu jednostki gospodarki uspołecznionej z mocą natychmiastową z jednoczesnym zastosowaniem lub bez zastosowania przepisu ust. 2."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.