Zm.: zarządzenie w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatków obrotowego i dochodowego z tytułu prowadzenia pasiek.

Monitor Polski

M.P.1970.32.258

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1970 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 16 września 1970 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatków obrotowego i dochodowego z tytułu prowadzenia pasiek.

Na podstawie art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
W § 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 12 marca 1962 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatków obrotowego i dochodowego z tytułu prowadzenia pasiek (Monitor Polski z 1962 r. Nr 28, poz. 120 i z 1966 r. Nr 5, poz. 38) wyrazy "za lata podatkowe do 1970 r. włącznie" zastępuje się wyrazami "za lata podatkowe do 1975 r. włącznie".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.