Zm.: zarządzenie w sprawie zaniechania ustalania podatku od wynagrodzeń od niektórych wynagrodzeń.

Monitor Polski

M.P.1986.35.271

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1986 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 11 grudnia 1986 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zaniechania ustalania podatku od wynagrodzeń od niektórych wynagrodzeń.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i z 1985 r. Nr 12, poz. 50) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 października 1985 r. w sprawie zaniechania ustalania podatku od wynagrodzeń od niektórych wynagrodzeń (Monitor Polski Nr 30, poz. 203) w § 1 w pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) studentów, absolwentów szkół wyższych, jeśli organ pośrednictwa pracy nie może zaoferować absolwentowi odpowiedniej pracy, uczniów szkół ponadpodstawowych - za prace wykonywane poprzez studenckie i młodzieżowe spółdzielnie pracy oraz centra studenckiego ruchu naukowego, a także w ramach działalności gospodarczej Zrzeszenia Studentów Polskich, Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Młodzieży Wiejskiej i Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych po tym dniu.