Monitor Polski

M.P.1973.19.116

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 kwietnia 1973 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 8 kwietnia 1973 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zamiany lokali mieszkalnych.

Na podstawie § 17 ust. 4 uchwały nr 280 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1971 r. w sprawie zasad przydziału mieszkań (Monitor Polski Nr 60, poz. 397) w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych i Centralnym Związkiem Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 18 stycznia 1972 r. w sprawie zamiany lokali mieszkalnych (Monitor Polski Nr 8, poz. 53) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 2 dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu:

"Ustalone w tabelach stawki stosuje się do uzyskanej w wyniku zamiany powierzchni mieszkalnej; w stosunku do pozostałej powierzchni stawki obniża się o 70%.",

2) w § 3 ust. 3 wyrazy "dwanaście rat miesięcznych" zastępuje się wyrazami "dwadzieścia cztery raty miesięczne",
3) w tytule tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia skreśla się wyraz "użytkową".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.