Zm.: zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania nagród państwowych dla trenerów i instruktorów za szczególne osiągnięcia w pracy szkoleniowej.

Monitor Polski

M.P.1992.6.41

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lutego 1992 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI
z dnia 12 lutego 1992 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania nagród państwowych dla trenerów i instruktorów za szczególne osiągnięcia w pracy szkoleniowej.

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 34, poz. 181, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 6, poz. 33, Nr 34, poz. 181 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 89, poz. 517) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania nagród państwowych dla trenerów i instruktorów za szczególne osiągnięcia w pracy szkoleniowej (Monitor Polski Nr 42, poz. 339) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 w ust. 1:
a)
w pkt 1 wyrazy "2 mln zł" i "4 mln zł" zastępuje się odpowiednio wyrazami "4 mln zł" oraz "8 mln zł",
b)
w pkt 2 wyrazy "1.400 tys. zł" i "2 mln 800 tys. zł" zastępuje się odpowiednio wyrazami "3 mln zł" oraz "6 mln zł",
c)
w pkt 3 wyrazy "1 mln zł" i "2 mln zł" zastępuje się odpowiednio wyrazami "2 mln zł" i "4 mln zł",
2)
w § 6:
a)
w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "terenowe organy administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw kultury fizycznej, sportu i turystyki stopnia wojewódzkiego" zastępuje się wyrazem "wojewodowie",
b)
w ust. 2 wyrazy "Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej" zastępuje się wyrazami " Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.