Zm.: zarządzenie w sprawie zakresu i trybu udzielania świadczeń leczniczych osobom odbywającym służbę w obronie cywilnej.

Monitor Polski

M.P.1983.42.241

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 1983 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 10 grudnia 1983 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu i trybu udzielania świadczeń leczniczych osobom odbywającym służbę w obronie cywilnej.

Na podstawie art. 168 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1979 r. Nr 18, poz. 111 oraz z 1983 r. Nr 41, poz. 185 i Nr 61, poz. 278) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 marca 1981 r. w sprawie zakresu i trybu udzielania świadczeń leczniczych osobom odbywającym służbę w obronie cywilnej (Monitor Polski Nr 10, poz. 81) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 wyrazy "mogą być kierowane" zastępuje się wyrazami "są kierowane",
2)
po § 5 dodaje się § 51 i 52 w brzmieniu:

"§ 51. 1. Osobom, które odbywają zasadniczą służbę w obronie cywilnej, niezdolnym do zajęć z powodu choroby wydaje się orzeczenie o czasowej niezdolności do zajęć z powodu choroby.

2. Orzeczenie o czasowej niezdolności do zajęć wydaje się w formie zaświadczenia z podaniem numeru statystycznego choroby i okresu niezdolności do zajęć oraz ewentualnie innych wskazań lekarskich. Treść orzeczenia wpisuje się do dokumentacji lekarskiej.

3. Do wydawania orzeczeń o czasowej niezdolności do zajęć stosuje się odpowiednio przepisy § 8-13 i 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 lutego 1968 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy (Dz. U. z 1968 r. Nr 7, poz. 42, z 1970 r. Nr 16, poz. 141, z 1971 r. Nr 21, poz. 200 i z 1983 r. Nr 15, poz. 77).

§ 52. Nadzór zapobiegawczy i bieżący nad warunkami higienicznosanitarnymi żywienia, zakwaterowania i pracy na rzecz obrony cywilnej osób odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej sprawują właściwe organy inspekcji sanitarnej na zasadach i w trybie określonych odrębnymi przepisami".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.