Zm.: zarządzenie w sprawie wzoru umowy o uprawę i dostawę tytoniu.

Monitor Polski

M.P.1963.19.106

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 marca 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
z dnia 1 marca 1963 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru umowy o uprawę i dostawę tytoniu.

Na podstawie art. 1 ust. 6 dekretu z dnia 24 czerwca 1953 r. o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 34, poz. 144) oraz § 1 uchwały nr 89 Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1963 r. w sprawie zmiany cen wykupu liści i nasion tytoniu krajowego ze zbiorów roku 1963 i lat następnych (Monitor Polski Nr 16, poz. 94) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 24 września 1959 r. w sprawie wzoru umowy o uprawę i dostawę tytoniu (Monitor Polski z 1960 r. Nr 6, poz. 30) wprowadza się następujące zmiany:
1)
we wzorze umowy o uprawę i dostawę tytoniu, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia, § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Tytoń będzie wykupiony zgodnie z przepisami taryfowymi według następujących cen podstawowych za 1 kg liści tytoniowych w złotych:

Grupa tytoniu lub odmianaKlasa
Cena za 1 kg liści tytoniowych w złotych
IIIIIIIVV
Tytonie papierosowe jasne60,0043,0033,0018,008,00
Tytonie ciężkie suszone powietrznie25,0016,007,00
Tytonie ciężkie wędzone lub dosuszane ogniowo29,0018,007,00
Havana57,0038,0026,0013,007,00
Machorka suszona powietrznie16,006,00
Machorka dosuszana ogniowo19,006,00
2)
w szczegółowych warunkach umowy o uprawę tytoniu i dostawę liści tytoniowych, stanowiących załącznik nr 2 do zarządzenia:
a)
w § 1 ust. 7 wyrazy "6%" zastępuje się wyrazami "8%",
b)
w § 5 ust. 2 w wierszu 8 wyraz "bezprocentowe" zastępuje się wyrazami "oprocentowane w wysokości 3% w stosunku rocznym",
c)
w § 5 ust. 2 lit. b) skreśla się wyraz "bezprocentową",
d)
w § 5 ust. 4 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) wypłacone pożyczki kontraktacyjne wraz z odsetkami (ust. 2 lit. a) i b),".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.