Zm.: zarządzenie w sprawie wytycznych stosowania obniżki stawek czynszu za dzierżawę terenów w miastach i osiedlach.

Monitor Polski

M.P.1964.29.127

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 maja 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 21 kwietnia 1964 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wytycznych stosowania obniżki stawek czynszu za dzierżawę terenów w miastach i osiedlach.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 32, poz. 159) oraz § 6 ust. 6 uchwały nr 393 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1962 r. w sprawie wytycznych dla ustalenia stawek czynszu za dzierżawę terenów w miastach i osiedlach (Monitor Polski z 1963 r. Nr 4, poz. 14) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 marca 1964 r. w sprawie wytycznych stosowania obniżki stawek czynszu za dzierżawę terenów w miastach i osiedlach (Monitor Polski Nr 19, poz. 84) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. 1. Na obszarach nie wymienionych w § 6 ust. 2 uchwały prezydia właściwych rad narodowych mogą w przypadkach określonych w § 2 wprowadzić obniżkę stawek czynszu za tereny państwowe wydzierżawione innym osobom prawnym niż wymienione w § 1 lub osobom fizycznym na cele rolne, warzywnicze lub sadownicze, jeżeli:

1) terenów tych nie można przeznaczyć pod pracownicze ogrody działkowe,

2) wydzierżawione tereny zaliczane są do gleb klasy IV-VI.

2. Obniżka stawek czynszu nie może przekraczać 50% ramowych stawek, wymienionych w tabeli stawek czynszowych stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.