Zm.: zarządzenie w sprawie wytycznych dotyczących warunków korzystania z urządzeń wodociągowych oraz utrzymania ich w stanie zdatnym do użytku.

Monitor Polski

M.P.1964.80.379

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 listopada 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 18 listopada 1964 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wytycznych dotyczących warunków korzystania z urządzeń wodociągowych oraz utrzymania ich w stanie zdatnym do użytku.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o zaopatrywaniu ludności w wodę (Dz. U. Nr 11, poz. 72) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 6 maja 1963 r. w sprawie wytycznych dotyczących warunków korzystania z urządzeń wodociągowych oraz utrzymania ich w stanie zdatnym do użytku (Monitor Polski Nr 40, poz. 199) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. 1. Dostawca wody ma obowiązek dokonywania odczytów wodomierzy i przedstawiania rachunków za pobraną wodę:

1) odbiorcom wody objętym kontyngentowaniem i odbiorcom wody, zużywającym według oceny dostawcy znaczne ilości wody - w okresach miesięcznych,

2) zarządom budynków mieszkalnych - w okresach 3-miesięcznych,

3) pozostałym odbiorcom wody - w okresach 2 lub 3-miesięcznych.

2. Okresy odczytywania wodomierzy powinny być tak ustalone, aby ostatni odczyt wodomierza w roku, zwłaszcza u odbiorców, u których odczytywanie odbywa się w okresach dłuższych niż 1 miesiąc, mógł być dokonany w miesiącu grudniu.";

2)
w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dostawca wody wystawia rachunek za dostarczoną wodę, biorąc za podstawę wskazania wodomierza; w razie niemożności dokonania odczytu wodomierza w określonym czasie, dostawca wody może wystawić rachunek, przyjmując za podstawę obliczenia średnie zużycie wody w ostatnich 3 miesiącach, z zaznaczeniem na rachunku, że wymieniona w nim kwota ma charakter zaliczki. Wystawienie rachunku na podstawie średniego zużycia wody nie może następować w dwu po sobie następujących okresach; w drugim okresie należy ustalić zużycie wody na podstawie odczytu wodomierza, rozliczając pobraną zaliczkę.";

3)
w § 15 ust. 2 wyrazy "najwyżej przez dwa miesiące; przed upływem tego okresu należy zainstalować wodomierz" zastępuje się wyrazami "tylko do dnia 31 grudnia 1965 r.";
4)
w § 18 po ust. 2 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

"3. Zobowiązania zarządów budynków mieszkalnych z tytułu dostawy wody wraz ze stałymi opłatami za wodomierze powinny być regulowane w drodze miesięcznych zaliczek, płatnych w okresach i sumach; ustalonych w umowach między dostawcami wody a zarządami budynków mieszkalnych.

4. Pobór miesięcznych zaliczek na poczet należności za wodę i kanalizację wraz ze stałymi opłatami za wodomierze, przewidziany w ust. 3 dla zarządów budynków mieszkalnych, może być stosowany również do innych odbiorców wody.

5. Wyrównanie miesięcznych zaliczek (ust. 3 i 4) powinno być dokonane w ustalonych okresach (2 lub 3-miesięcznych) na podstawie faktur (rachunków), opartych na odczycie wodomierzy."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.