Zm.: zarządzenie w sprawie wysokości opłat za niektóre świadczenia zakładów społecznych służby zdrowia.

Monitor Polski

M.P.1973.17.104

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 kwietnia 1973 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 23 marca 1973 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za niektóre świadczenia zakładów społecznych służby zdrowia.

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) i § 7 ust. 1 uchwały nr 55 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1961 r. w sprawie cen za usługi wykonywane dla ludności (Monitor Polski Nr 26, poz. 123) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 1960 r. w sprawie wysokości opłat za niektóre świadczenia zakładów społecznych służby zdrowia (Monitor Polski z 1960 r. Nr 16, poz. 81, z 1963 r. Nr 84, poz. 407, z 1966 r. Nr 42, poz. 217, z 1968 r. Nr 3, poz. 20 oraz Nr 45, poz. 319) dodaje się nowy § 4b w brzmieniu:

"§ 4b. 1. Za przeprowadzenie szczepień ochronnych związanych z wyjazdem za granicę pobiera się opłatę w wysokości - 50 zł.

2. Opłaty za przeprowadzenie szczepień ochronnych nie ponoszą:

1) osoby wyjeżdżające za granicę w celach służbowych oraz członkowie rodzin tych osób,

2) osoby wyjeżdżające za granicę w celu podjęcia pracy na podstawie umowy zawartej z właściwą polską jednostką organizacyjną oraz członkowie rodzin tych osób, jeśli wyjazd ich był przewidziany umową."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.