§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie wysokości opłat za niektóre świadczenia zakładów społecznych służby zdrowia.

Monitor Polski

M.P.1968.3.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1968 r.
§  1.
W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 1960 r. w sprawie wysokości opłat za niektóre świadczenia zakładów społecznych służby zdrowia (Monitor Polski z 1960 r. Nr 16, poz. 81, z 1963 r. Nr 84, poz. 407 i z 1966 r. Nr 42, poz. 217) wprowadza się następującą zmianę:

w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Opłaty za świadczenia z zakresu opieki zdrowotnej zamkniętej wynoszą dziennie:

1) w szpitalach klinicznych i działach klinicznych instytutów

naukowych 60.- zł,

2) w szpitalach wojewódzkich i miejskich oraz na oddziałach

dla chorych leżących w stacji pogotowia ratunkowego

lub przychodni 57.- zł,

3) w szpitalach powiatowych i rejonowych 41,50 zł,

4) w sanatoriach rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży 41,50 zł,

5) w izbach chorych i izbach porodowych 31,- zł,

6) w zakładach dla nerwowo i psychicznie chorych 20,- zł."