Monitor Polski

M.P.1963.10.54

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 stycznia 1963 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości odsetek i prowizji od operacji czynnych i biernych spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych.

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o prawie bankowym (Dz. U. Nr 20. poz. 121) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 1958 r. w sprawie wysokości odsetek i prowizji od operacji czynnych i biernych spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych (Monitor Polski z 1958 r. Nr 47, poz. 274 i z 1962 r. Nr 18, poz. 75) wprowadza się w § 1 ust. 1 następujące zmiany:
1) po pkt. 2 dodaje się nowy pkt. 3 w brzmieniu:

"3) od średnioterminowych specjalnych kredytów inwestycyjnych, udzielanych na inwestycje posiadaczom gospodarstw rolnych silniejszych ekonomicznie - 6%",

2) dotychczasowe pkt. 3 i 4 oznacza się jako pkt. 4 i 5.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.