Zm.: zarządzenie w sprawie wysokości odsetek i prowizji od operacji czynnych i biernych spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych.

Monitor Polski

M.P.1962.18.75

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 lutego 1962 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości odsetek i prowizji od operacji czynnych i biernych spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych.

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o prawie bankowym (Dz. U. Nr 20, poz. 121) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 1958 r. w sprawie wysokości odsetek i prowizji od operacji czynnych i biernych spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych (Monitor Polski Nr 47, poz. 274) wprowadza się następującą zmianę:

w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe pobierają odsetki od pożyczek udzielanych indywidualnym producentom w związku z zawartymi przez nich umowami kontraktacyjnymi w wysokości .......... 3%".

Zarządzenie wschodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje:
1)
w zakresie pożyczek udzielanych w związku z kontraktacją zwierząt hodowlanych i rzeźnych - w stosunku do kontraktów zawartych po dniu 28 lutego 1962 r.,
2)
w zakresie pożyczek udzielanych w związku z kontraktacją produkcji roślinnej jednorocznej - począwszy od rozpoczynanych w 1962 r. kampanii kontraktacyjnych poszczególnych upraw,
3)
w zakresie pożyczek udzielanych w związku z kontraktacją produkcji roślinnej wieloletniej - począwszy od kampanii rozpoczynanych w 1962 r. oraz w stosunku do kontraktów zawartych po dniu 1 maja 1962 r. w ramach kampanii rozpoczętych w 1961 r.