Zm.: zarządzenie w sprawie wyposażania oraz wykańczania mieszkań i budynków mieszkalnych w uspołecznionym wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym dla ludności nierolniczej.

Monitor Polski

M.P.1983.20.114

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 czerwca 1983 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 15 czerwca 1983 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wyposażania oraz wykańczania mieszkań i budynków mieszkalnych w uspołecznionym wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym dla ludności nierolniczej.

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1974 r. Nr 38, poz. 229 i z 1981 r. Nr 12, poz. 57) zarządza się, co następuje:
W części 1 załącznika do zarządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 19 stycznia 1980 r. w sprawie wyposażania oraz wykańczania mieszkań i budynków mieszkalnych w uspołecznionym wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym dla ludności nierolniczej (Monitor Polski Nr 5, poz. 21) wprowadza się następujące zmiany:
1)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Pomieszczenia kuchenne i wnęki kuchenne należy wyposażać w kuchnie gazowe na gaz przewodowy z piekarnikiem, bez opiekacza, rożna i zapalacza elektrycznego, lub w kuchnie węglowe. Jeżeli nie ma możliwości wyposażania tych pomieszczeń w kuchnie gazowe lub węglowe, powinny być w nich instalowane kuchnie elektryczne z piekarnikiem, po uprzednim uzyskaniu zgody właściwego okręgowego inspektoratu gospodarki energetycznej oraz ustaleniu przez właściwy zakład energetyczny warunków technicznych zasilania.",

2)
w ust. 8 skreśla się wyrazy "lub gazem z butli".
Przepis § 1 nie dotyczy budynków, dla których założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji lub dokumentacja uproszczona (jednostadiowa) zostały już zatwierdzone lub zostaną zatwierdzone w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.