Monitor Polski

M.P.1965.71.407

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1965 r.

ZARZĄDZENIE Nr 69
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 grudnia 1965 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi.

Na podstawie art. 79 ust. 5 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 29, poz. 172) oraz § 13 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu wyborów, zakresu działania oraz praw i obowiązków sołtysa (Dz. U. z 1958 r. Nr 15, poz. 67 i Nr 48, poz. 237, z 1960 r. Nr 32, poz. 178 oraz z 1962 r. Nr 42, poz. 200) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1963 r. w sprawie wynagradzania sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi (Monitor Polski Nr 8, poz. 37) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 1. 1. Sołtysi otrzymują wynagrodzenie za inkaso bieżących i zaległych należności pieniężnych od mieszkańców wsi. Wynagrodzenie przysługuje od kwot zainkasowanych przez sołtysów osobiście z tytułu wszystkich należności objętych inkasem.

2. Oprócz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, sołtysowi przysługuje wynagrodzenie od dobrowolnych wpłat dokonanych przez mieszkańców wsi bezpośrednio do kasy gromadzkiej rady narodowej z tytułu zobowiązania pieniężnego, w rozumieniu ustawy o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych. Przepis powyższy nie ma zastosowania, jeżeli praca sołtysa na odcinku inkasa w miesiącu, za który dokonywana jest wypłata wynagrodzenia, była - według oceny prezydium gromadzkiej rady narodowej - niedostateczna.

3. Wynagrodzenie obliczone w stosunku procentowym od kwot zainkasowanych (ust. 1) i od kwot dobrowolnych wpłat (ust. 2) nie może przekroczyć w skali województwa średnio:

1) w województwach bydgoskim, gdańskim, katowickim, krakowskim, opolskim, poznańskim i rzeszowskim - 1,6%,

2) w województwach łódzkim, lubelskim, wrocławskim i zielonogórskim - 2,1%,

3) w województwach kieleckim, olsztyńskim, szczecińskim i warszawskim - 2,6%,

4) w województwach białostockim i koszalińskim - 3%;";

2) skreśla się §§ 4 i 5;
3) dotychczasowy § 6 oznacza się jako § 4. Paragraf ten otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 4. Niezależnie od określonego w paragrafach poprzedzających wynagrodzenia za inkaso sołtysi otrzymują dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 5% od zainkasowanych przez nich osobiście kwot zaległości z tytułu zobowiązania pieniężnego za lata poprzedzające rok, w którym nastąpiła wpłata.";

4) dotychczasowe §§ 7, 8 i 9 otrzymują nową kolejną numerację §§ 5, 6 i 7.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1966 r., z tym że będzie miało zastosowanie po raz pierwszy do wynagrodzeń wypłaconych za miesiąc styczeń 1966 r.