Zm.: zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.

Monitor Polski

M.P.1996.40.393

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1996 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 17 czerwca 1996 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i art. 36 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198, Nr 36, poz. 206 i Nr 72, poz. 423, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 53, poz. 252, Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1993 r. Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 138, poz. 681 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawach wynagradzania nauczycieli (Monitor Polski Nr 31, poz. 366 i Nr 54, poz. 588) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 4 po wyrazach "posiadającym świadectwo ukończenia średniej szkoły" dodaje się wyraz "zawodowej",
2)
w § 14:
a)
w ust. 1:
w pkt 1 lit. c) wyrazy "dzieci kalekich oraz dla osób (dzieci i dorosłych) umysłowo niedorozwiniętych, psychicznie chorych, chroników" zastępuje się wyrazami "dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz dla osób (dzieci i dorosłych) upośledzonych umysłowo, psychicznie chorych, przewlekle chorych",
w pkt 4 wyrazy "nauczycielom i wychowawcom głuchym" zastępuje się wyrazami "nauczycielom i wychowawcom niesłyszącym",
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) nauczycielom i wychowawcom specjalnych szkół i przedszkoli, w tym również nauczycielom specjalnych szkół i przedszkoli oraz wychowawcom pozalekcyjnych zespołów zajęć wychowawczych, zorganizowanych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej i w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, w domach pomocy społecznej i w zakładach rehabilitacji zawodowej inwalidów, oraz nauczycielom i wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych - dodatki w następujących wysokościach:

a) I kategoria - 15% wynagrodzenia zasadniczego,

b) II kategoria - 20% wynagrodzenia zasadniczego,

c) III kategoria - 30% wynagrodzenia zasadniczego,

d) IV kategoria - 40% wynagrodzenia zasadniczego,

e) V kategoria - 45% wynagrodzenia zasadniczego,

f) VI kategoria - 50% wynagrodzenia zasadniczego,

g) VII kategoria - 55% wynagrodzenia zasadniczego,

h) VIII kategoria - 60% wynagrodzenia zasadniczego,

i) IX kategoria - 65% wynagrodzenia zasadniczego.",

b)
w ust. 2 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4) kategoria IV:

a) nauczyciele, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, psycholodzy i pedagodzy placówek resocjalizacyjnych,

b) wychowawcy pogotowi opiekuńczych,

c) wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych i specjalnych, w których co najmniej 15% wychowanków jest skierowanych przez sądy powszechne w związku z popełnieniem czynu karalnego,

d) pracownicy pedagogiczni rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych,

5) kategoria V:

nauczyciele, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, psycholodzy, pedagodzy zakładów poprawczych dla nieletnich o bezpośrednim nadzorze wychowawczym,"

c)
w ust. 2 dodaje się pkt 6-9 w brzmieniu:

"6) kategoria VI:

nauczyciele, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, psycholodzy schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych prowadzonych łącznie ze schroniskami oraz zakładów poprawczych dla nieletnich upośledzonych umysłowo i z zaburzeniami zachowania oraz innymi zaburzeniami osobowości, nauczyciele szkół przy zakładach karnych oraz placówek resocjalizacyjno-rewalidacyjnych i resocjalizacyjno-leczniczych,

7) kategoria VII:

wychowawcy placówek resocjalizacyjnych,

8) kategoria VIII:

wychowawcy zakładów poprawczych dla nieletnich wymagających bezpośrednio nadzoru wychowawczego,

9) kategoria IX:

wychowawcy zakładów poprawczych dla nieletnich upośledzonych umysłowo, stosujących oddziaływanie resocjalizacyjno-rewalidacyjne, dla nieletnich z zaburzeniami zachowania i innymi zaburzeniami osobowości, zapewniających wzmożoną opiekę psychoterapeutyczną zakładów poprawczych o wzmożonym nadzorze wychowawczym dla nieletnich zdemoralizowanych w wysokim stopniu, wychowawcy schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych prowadzonych łącznie ze schroniskami oraz wychowawcy placówek resocjalizacyjno-leczniczych i resocjalizacyjno-rewalidacyjnych.",

d)
skreśla się ust. 4,
3)
w § 15:
a)
w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "z zaburzeniami sprzężonymi" zastępuje się wyrazami "z niepełnosprawnością sprzężoną",
b)
w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "z chronikami", "lub z kalectwem narządów ruchu" zastępuje się odpowiednio wyrazami "z przewlekle chorymi", "z niepełnosprawnymi ruchowo",
c)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dodatek z tytułu pracy w warunkach uciążliwych nie przysługuje pracownikom pedagogicznym zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, szkół przy zakładach karnych oraz placówek resocjalizacyjnych.",

d)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Nauczycielom za pracę wykonywaną przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych z tytułu pracy w warunkach uciążliwych przysługuje dodatek w wysokości od 5 do 20 zł miesięcznie.",

4)
w § 17:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Za każdą godzinę pracy w porze nocnej nauczycielowi przysługuje dodatek w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego. Od 1 stycznia 1997 r. dodatek ten nie może być niższy od dodatkowego wynagrodzenia ustalonego na podstawie art. 137 § 2 Kodeksu pracy.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W razie zbiegu prawa do dodatku za trudne warunki pracy albo za uciążliwe warunki pracy i za pracę w nocy, nauczycielowi przysługują obydwa dodatki, z tym że dodatek za pracę w nocy ustala się w wysokości 10% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego. Od 1 stycznia 1997 r. dodatek za pracę w nocy nie może być niższy od dodatkowego wynagrodzenia ustalonego na podstawie art. 137 § 2 Kodeksu pracy.",

5)
załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego zarządzenia,
6)
w załączniku nr 2 do zarządzenia w tabeli dodatków funkcyjnych w lp. 12 dodaje się lit. d) w brzmieniu:

"d) dyrektor centrum kształcenia praktycznego 135-300".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1996 r., z wyjątkiem przepisu § 1 w zakresie dotyczącym § 15 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

ZAŁĄCZNIK

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH

Poz.Wykształceniedo 22 i więcej4 i więcej6 i więcej8 i więcej10 i więcej12 i więcej14 i więcej16 i więcej18 i więcej20 i więcej22 i więcej24 i więcej26 i więcej28 i więcej30 i więcej
abcdefghijklmnop
1stopień naukowy dr, wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym498507516525534543552561570579588597606615624633
2wyższe wykształcenie magisterskie bez przygotowania pedagogicznego, wyższe wykształcenie zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym, kolegia nauczycielskie432441451460469479488497507516525535544551563572
3wyższe wykształcenie zawodowe bez przygotowania pedagogicznego, studium nauczycielskie, pedagogiczna szkoła techniczna369379389399408418428438448457467477487497507516
4wykształcenie średnie pedagogiczne314322331340348357365374383391400408417426434443
5wykształcenie średnie i inne277283289295301307314320326332338344350356363369