Zm.: zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.

Monitor Polski

M.P.1995.54.588

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1995 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 19 października 1995 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i art. 36 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198, Nr 36, poz. 206 i Nr 72, poz. 423, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 53, poz. 252, Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1993 r. Nr 129, poz. 602 oraz z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 113, poz. 547) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli (Monitor Polski Nr 31, poz. 366) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "w § 1 pkt 2" zastępuje się wyrazami "odpowiednio w § 1 pkt 2 i w § 5",
b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidziane dla nauczycieli i wychowawców posiadających wykształcenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, przysługują również nauczycielom praktycznej nauki zawodu posiadającym świadectwo ukończenia średniej szkoły lub tytuł mistrza w zawodzie, którego nauczają, oraz świadectwo studium pedagogicznego lub kursu pedagogicznego prowadzonego zgodnie z przepisami o kwalifikacjach wymaganych od nauczycieli.",

2)
załączniki nr 1-3 do zarządzenia otrzymują brzmienie ustalone w załącznikach nr 1-3 do niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1995 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Szczeble wynagrodzenia zasadniczego wynikające ze stażu pracy lat
Poz.Wykształceniedo 22 i więcej4 i więcej6 i więcej8 i więcej10 i więcej12 i więcej14 i więcej16 i więcej18 i więcej20 i więcej22 i więcej24 i więcej26 i więcej28 i więcej30 i więcej
abcdefghijklmnop
1stopień naukowy dr, wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym468477485494502510519527536544553561569578586595
2wyższe wykształcenie mgr bez przygotowania pedagogicznego, wyższe wykształcenie zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym, kolegia nauczycielskie406415423432441450458467476485494502511518529537
3wyższe wykształcenie zawodowe bez przygotowania pedagogicznego, studium nauczycielskie, pedagogiczna szkoła techniczna347356365375384393402411421430439448458467476485
4wykształcenie średnie pedagogiczne295303311319327335343351359368376384392400408416
5wykształcenie średnie i inne260266272277283289295300306312318323329335341347

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH

Lp.FunkcjaMiesięcznie w złotych
123
1Przedszkola:
a) dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie94-189
b) dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin dziennie,

wicedyrektor przedszkola

54-121
2Szkoły wszystkich typów, z wyjątkiem wymienionych pod lp. 3-5:
a) - dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów94-216
- dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów108-243
- dyrektor szkoły liczącej 17 oddziałów i więcej162-378
b) wicedyrektor94-216
c) kierownik warsztatu szkolnego135-243
d) kierownik laboratorium, kierownik szkolenia

praktycznego, zastępca kierownika warsztatu szkolnego

oraz w szkołach górniczych: kierownik szkolenia na

powierzchni i kierownik szkolenia pod ziemią

67-189
e) kierownik filii, kierownik wydziału, działu, sekcji

w szkole zawodowej (artystycznej), zastępca kiero-

wnika laboratorium, zastępca kierownika szkolenia

praktycznego

54-108
3Zakłady kształcenia nauczycieli:
a) dyrektor zakładu kształcenia nauczycieli liczącego:
- do 11 oddziałów121-261
- 12 i więcej oddziałów148-364
b) wicedyrektor94-216
c) kierownik praktyki pedagogicznej67-121
d) kierownik specjalności w nauczycielskich kolegiach

języków obcych i w kolegiach nauczycielskich

27-81
4Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, w tym turnusowe, ogniska wychowawcze, domy wczasów dziecięcych, placówki w publicznych zakładach opieki zdrowotnej i w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, świetlice i kluby środowiskowe, w tym: profilaktyczno-wychowawcze i terapeutyczne, hoteliki:
a) dyrektor, wychowawca kierujący rodzinnym domem dziecka108-261
b) wicedyrektor, kierownik internatu, kierownik warsztatu

szkolnego *)

81-189
c) kierownik filii młodzieżowego ośrodka szkolno-

wychowawczego, kierownik ogniska wychowawczego,

dyrektor świetlicy i klubu środowiskowego, w tym:

profilaktyczno-wychowawczego i terapeutycznego, kie-

rownik wychowania w publicznych zakładach opieki

zdrowotnej i w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego,

zastępca kierownika internatu **), zastępca kiero-

wnika warsztatu **)

41-108
d) wicedyrektor świetlicy i klubu środowiskowego, w tym:

profilaktyczno-wychowawczego i terapeutycznego,

kierownik hoteliku młodzieżowego ośrodka socjoterapii,

w tym turnusowego, kierownik hoteliku ogniska

wychowawczego

23-70
5Zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne:
a) dyrektor121-311
b) wicedyrektor, kierownik internatu, dyrektor szkoły,

kierownik warsztatu szkolnego

81-202
c) kierownik rodzinnego ośrodka diagnostyczno-

konsultacyjnego

81-162
d) zastępca kierownika internatu, zastępca kierownika

warsztatu szkolnego, kierownik grupy półwolnościowej

67-162
6Bursy, internaty, szkolne schroniska młodzieżowe, półinternaty, ogrody jordanowskie, świetlice szkolne (w tym szkół specjalnych):
a) dyrektor bursy94-243
b) wicedyrektor bursy81-189
c) kierownik internatu, dyrektor (kierownik) szkolnego

schroniska młodzieżowego

54-135
d) dyrektor ogrodu jordanowskiego, kierownik

półinternatu, kierownik świetlicy szkolnej, dyrektor

świetlicy dworcowej, zastępca kierownika internatu

27-108
7Pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, planetaria:
a) dyrektor pałacu młodzieży, planetarium i obserwato-

rium astronomicznego

108-260
b) wicedyrektor pałacu młodzieży, dyrektor młodzieżowego

domu kultury, międzyszkolnego ośrodka sportowego

67-176
c) dyrektor ogniska pracy pozaszkolnej (pozaszkolnej

placówki specjalistycznej), kierownik zespołu

artystycznego liczącego co najmniej 100 uczestników,

wicedyrektor młodzieżowego domu kultury (międzyszkol-

nego ośrodka sportowego)

54-135
d) kierownik działu, kierownik pracowni41-94
8Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne specjalistyczne, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze:
a) dyrektor poradni, ośrodka adopcyjno-opiekuńczego54-121
b) wicedyrektor poradni41-108
c) kierownik filii27-94
9Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Edukacji Artystycznej, Centrum Edukacji Medycznej, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Doskonalenia Nauczycieli Szkół Rolniczych:
a) dyrektor135-338
b) wicedyrektor, dyrektor Ogólnopolskiego Centrum

Edukacji Niestacjonarnej, Polonijnego Centrum

Nauczycielskiego

108-243
c) kierownik pracowni lub innej równorzędnej jednostki

organizacyjnej

81-149
10Placówki doskonalenia nauczycieli:
a) dyrektor wojewódzkiej i międzywojewódzkiej placówki

doskonalenia nauczycieli

94-297
b) wicedyrektor wojewódzkiej i międzywojewódzkiej

placówki doskonalenia nauczycieli

81-202
c) kierownik międzyszkolnej placówki doskonalenia

nauczycieli, kierownik pracowni lub równorzędnej

jednostki organizacyjnej wojewódzkich i

międzywojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli

27-108
11Pedagogiczne biblioteki wojewódzkie:
a) dyrektor108-229
b) wicedyrektor81-162
c) kierownik filii, kierownik wydziału (innej

równorzędnej jednostki organizacyjnej)

54-121
d) nauczyciel - bibliotekarz - instruktor41-81
12Ośrodki dokształcania zawodowego, ośrodki szkolenia zawodowego, ośrodki politechniczne:
a) dyrektor wojewódzkiego ośrodka dokształcania

zawodowego, wojewódzkiego ośrodka politechnicznego

94-202
b) wicedyrektor wojewódzkiego ośrodka dokształcania

zawodowego i ośrodka politechnicznego oraz dyrektor

ośrodka szkolenia zawodowego

67-135
c) kierownik filii ośrodka politechnicznego i

wicedyrektor ośrodka szkolenia zawodowego

54-121
*) Dotyczy kierowników warsztatów funkcjonujących w ramach organizacyjnych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

**) Dotyczy zastępcy kierownika internatu i zastępcy kierownika warsztatu, w których liczba wychowanków (uczniów) przekracza 200.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

TABELA DODATKÓW SŁUŻBOWYCH

Lp.StanowiskoWysokość dodatku ustalona kwotowo w zł
I. Ministerstwa i urzędy centralne
1Dyrektor departamentu *)710-1650
2Wicedyrektor departamentu, doradca ministra *)580-1230
3Naczelnik wydziału *)480-1090
4Główny wizytator430-1040
5Starszy wizytator240-790
6Wizytator140-620
II. Kuratoria oświaty, urzędy wojewódzkie oraz

jednostki równorzędne **)

7Kurator oświaty580-1610
8Wicekurator oświaty480-1230
9Dyrektor wydziału300-910
10Zastępca dyrektora wydziału240-790
11Naczelnik wydziału, kierownik oddziału (jednostki

równorzędnej)

240-740
12Starszy wizytator140-610
13Wizytator140-550
*) Dotyczy dyrektorów i wicedyrektorów departamentów i jednostek równorzędnych oraz naczelników (kierowników), do których zadań należy sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

**) Dotyczy także pracowników jednostek powołanych na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, do których zadań należy sprawowanie nadzoru pedagogicznego.