Zm.: zarządzenie w sprawie wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych.

Monitor Polski

M.P.1994.69.623

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1994 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 21 grudnia 1994 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 360, z 1993 r. Nr 6, poz. 29 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369, Nr 121, poz. 591 i Nr 136, poz. 703) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 sierpnia 1989 r. w sprawie wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych (Monitor Polski Nr 32, poz. 254) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Banki działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przyjmują we wpłatach lub wymieniają w pełnej wartości nominalnej zużyte lub uszkodzone znaki pieniężne, jeżeli ich autentyczność nie budzi zastrzeżeń i jeżeli odpowiadają następującym warunkom:

1) banknoty - jeżeli zachowały co najmniej 75% swej pierwotnej powierzchni i mają:

a) w wypadku banknotów będących w obiegu przed dniem 1 stycznia 1995 r. - jedną z dwóch numeracji lub co najmniej 12 elementów obu numeracji, a w wypadku banknotów wprowadzanych do obiegu od dnia 1 stycznia 1995 r. - jedną z dwóch numeracji,

b) w razie zatarcia elementów graficznych - cechy umożliwiające rozpoznanie ich nominalnej wartości,

c) w razie sklejenia z części tego samego banknotu - w wypadku banknotów będących w obiegu przed dniem 1 stycznia 1995 r. - jedną z dwóch numeracji oraz co najmniej 3 elementy pozostałej numeracji, a w wypadku banknotów wprowadzanych do obiegu od dnia 1 stycznia 1995 r. - jedną z dwóch numeracji,

2) monety - jeżeli zachowały istotne elementy plastyczne oraz cechy umożliwiające rozpoznanie ich nominalnej wartości,

3) banknoty i monety uszkodzone wskutek umieszczenia napisu, nadruku, rysunku lub innego znaku powodującego zeszpecenie znaku pieniężnego, jeżeli odpowiadają warunkom określonym w pkt 1 i 2."

2)
w § 2, w § 3 i w § 5 wyrazy "Oddziały banków wymienionych w § 1 ust. 1" zastępuje się wyrazami "Banki, o których mowa w § 1 ust. 1",
3)
w § 7 w ust. 2 wyrazy "oddziały banków" zastępuje się wyrazem "banki",
4)
po § 8 dodaje się § 81 w brzmieniu:

"§ 81. Wymiany, o której mowa w zarządzeniu, dokonuje się zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386)."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.