Monitor Polski

M.P.1986.27.190

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1986 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 22 sierpnia 1986 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 202) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 13 kwietnia 1979 r. w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych (Monitor Polski Nr 11, poz. 69, z 1980 r. Nr 14, poz. 66, z 1981 r. Nr 11, poz. 87, z 1982 r. Nr 16, poz. 131 i Nr 27, poz. 242, z 1983 r. Nr 33, poz. 182, z 1984 r. Nr 4, poz. 36 i Nr 26, poz. 175, z 1985 r. Nr 16, poz. 129 i z 1986 r. Nr 18, poz. 124) wprowadza się następujące zmiany:

A. W wykazie jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia:

1. W części A. Jednostki organizacyjne szkół wyższych:

1) w pozycji II Politechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojskowa Akademia Techniczna pod lp. 13 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

a) dodaje się wyrazy:

w rubryce 2 - "Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej",

w rubryce 4 - "doktora nauk fizycznych w zakresie dyscypliny naukowej fizyka",

b) skreśla się wyrazy:

w rubryce 2 - Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki,

w rubryce 4 - "doktora nauk fizycznych",

2) w pozycji IV Wyższe szkoły pedagogiczne - dodaje się lp. 3 w brzmieniu:

Lp.Nazwa jednostkiOrgan nadzorującyNazwa stopnia naukowego
1234
"3Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy Wydział HumanistycznyMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższegodoktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki i psychologii"

3) w pozycji V Akademie rolnicze - dodaje się lp. 8 w brzmieniu:

Lp.Nazwa jednostkiOrgan nadzorującyNazwa stopnia naukowego
1234
"8Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna im. Georgii Dymitrowa w Siedlcach Wydział RolniczyMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższegodoktora nauk rolniczych w zakresie agrotechniki"

4) w pozycji VI Wyższe szkoły nauk społecznych i politycznych pod lp. 2 Akademia Nauk Społecznych w Warszawie - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

a) skreśla się wyrazy:

w rubryce 2 - "Wydział Nauk Społecznych",

w rubryce 4 - "doktora nauk ekonomicznych, doktora nauk humanistycznych oraz doktora nauk politycznych",

w rubryce 2 - "Instytut Ruchu Robotniczego",

w rubryce 4 - "doktora nauk humanistycznych",

b) dodaje się wyrazy:

w rubryce 2 - "Wydział Nauk Społeczno-Ekonomicznych",

w rubryce 4 - "doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii",

w rubryce 2 - "Wydział Nauk Społeczno-Politycznych",

w rubryce 4 - "doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii, historii oraz nauki o polityce",

5) w pozycji VIII Akademie medyczne dodaje się lp. 12 w brzmieniu:

Lp.Nazwa jednostkiOrgan nadzorującyNazwa stopnia naukowego
1234
"12Akademia Medyczna w Bydgoszczy Wydział LekarskiMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk medycznych w zakresie medycyny"

2. W części C. Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk dodaje się lp. 49 w brzmieniu:

Lp.Nazwa placówki naukowejNazwa stopnia naukowego
123
"49Instytut Krajów Socjalistycznychdoktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce"

3. W części D. Instytuty naukowo-badawcze dodaje się lp. 75, 76 i 77 w brzmieniu:

Lp.Nazwa jednostkiOrgan nadzorującyNazwa stopnia naukowego
1234
"75Instytut Chemii i Techniki JądrowejPrezes Państwowej Agencji Atomistykidoktora nauk chemicznych w zakresie chemii nieorganicznej
76Instytut Energii AtomowejPrezes Państwowej Agencji Atomistykidoktora nauk fizycznych w zakresie fizyki
77Instytut Problemów JądrowychPrezes Państwowej Agencji Atomistykidoktora nauk fizycznych w zakresie fizyki"

B. W wykazie jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia:

1. W części A. Jednostki organizacyjne szkół wyższych:

1) w pozycji II Politechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojskowa Akademia Techniczna pod lp. 9 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

a) dodaje się wyrazy:

w rubryce 2 - "Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej",

w rubryce 4 - "doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki",

b) skreśla się wyrazy:

w rubryce 2 - "Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki",

w rubryce 4 - "doktora habilitowanego nauk fizycznych",

2) w pozycji VI Wyższe szkoły nauk społecznych i politycznych pod lp. 2 Akademia Nauk Społecznych w Warszawie - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

a) skreśla się wyrazy:

w rubryce 2 - "Wydział Nauk Społecznych",

w rubryce 4 - "doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, doktora habilitowanego nauk humanistycznych oraz doktora habilitowanego nauk politycznych",

b) dodaje się wyrazy:

w rubryce 2 - "Wydział Nauk Społeczno-Ekonomicznych",

w rubryce 4 - "doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii",

w rubryce 2 - "Wydział Nauk Społeczno-Politycznych",

w rubryce 4 - "doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii, historii oraz nauki o polityce".

2. W części D. Instytuty naukowo-badawcze dodaje się lp. 30 w brzmieniu:

Lp.Nazwa jednostkiOrgan nadzorującyNazwa stopnia naukowego
1234
"30Instytut Problemów JądrowychPrezes Państwowej Agencji Atomistykidoktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki"
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.