Monitor Polski

M.P.1985.16.129

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 14 czerwca 1985 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. z 1973 r. Nr 32, poz. 192 i z 1982 r. Nr 14, poz. 113) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 13 kwietnia 1979 r. w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych (Monitor Polski Nr 11, poz. 69, z 1980 r. Nr 14, poz. 66, z 1981 r. Nr 11, poz. 87, z 1982 r. Nr 16, poz. 131 i Nr 27, poz. 242, z 1983 r. Nr 33, poz. 182, z 1984 r. Nr 4, poz. 36 i Nr 26, poz. 175) wprowadza się następujące zmiany:
A. Użyte w zarządzeniu wyrazy: "Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki" zastępuje się wyrazami "Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego" w odpowiednim przypadku.
B. W wykazie jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia:
1. W części A. Jednostki organizacyjne szkół wyższych:
1) w pozycji I Uniwersytety:
a) pod lp. 1 Uniwersytet Gdański - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - w rubryce 2 wyrazy: "Wydział Biologii i Nauk o Ziemi" zastępuje się wyrazami: "Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii",
b) pod lp. 3 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - w rubryce 2 wyrazy: "Instytut Chemii" zastępuje się wyrazami: "Wydział Chemii",
c) pod lp. 6 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
- w rubryce 2 wyrazy: "Wydział Biologii i Nauk o Ziemi" zastępuje się wyrazami: "Wydział Biologii",
- w rubryce 4 skreśla się wyrazy: "doktora nauk geograficznych",
- dodaje się wyrazy:

w rubryce 2 "Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych"

w rubryce 4 "doktora nauk geograficznych",

2) w pozycji II Politechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojskowa Akademia Techniczna:
a) pod lp. 2 Politechnika Gdańska - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - w rubryce 2 wyrazy:
- "Instytut Hydrotechniki" zastępuje się wyrazami: "Wydział Hydrotechniki",
- "Międzywydziałowy Instytut Fizyki" zastępuje się wyrazami: "Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej";
b) pod lp. 3 Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - w rubryce 2 wyrazy:
- "Wydział Automatyki i Informatyki" zastępuje się wyrazami: "Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki",
- "Wydział Inżynierii Sanitarnej" zastępuje się wyrazami: "Wydział Inżynierii Środowiska";
c) pod lp. 5 Politechnika Lubelska - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - w rubryce 2 wyrazy: "Instytut Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej" zastępuje się wyrazami: "Wydział Elektryczny";
d) pod lp. 9 Politechnika Szczecińska - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - w rubryce 2 wyrazy: "Wydział Budowy Maszyn i Okrętów" zastępuje się wyrazami: "Wydział Mechaniczny";
e) pod lp. 13 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - w rubryce 2 wyrazy: "Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa" zastępuje się wyrazami: "Wydział Odlewnictwa";
f) pod lp. 14 Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - w rubryce 2 wyrazy:
- "Instytut Rolniczy" zastępuje wyrazami: "Wydział Rolniczy",
- "Instytut Zootechniczny" zastępuje się wyrazami: "Wydział Zootechniczny",
3) w pozycji VIII Akademie medyczne:
a) pod lp. 6 Akademia Medyczna w Poznaniu - Minister Zdrowia i Opieki Społecznej - w rubryce 2 dodaje się wyrazy: "im. Karola Marcinkowskiego",
b) pod lp. 7 Pomorska Akademia Medyczna im. gen. Karola Świerczewskiego w Szczecinie - Minister Zdrowia i Opieki Społecznej - w rubryce 2 wyrazy: "Wydział Lekarski" zastępuje się wyrazami: "Wydział Lekarski I" i dodaje się wyrazy:

w rubryce 2 - "Wydział Lekarski II",

w rubryce 4 - "doktora nauk medycznych".

2. W części C. Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk dodaje się lp. 48 w brzmieniu:
Lp.Nazwa placówki naukowejNazwa stopnia naukowego
123
"48Zakład Nauk Zarządzaniadoktora nauk o organizacji i zarządzaniu"
3. W części D. Instytuty naukowo-badawcze:
1) pod lp. 53 "Instytut Medycyny Pracy w Przemyśle Włókienniczym i Chemicznym" w rubryce 2 dodaje się wyrazy: "im. prof. dra med. Jerzego Nofera",
2) dodaje się lp. 74 w brzmieniu:
Lp.Nazwa jednostkiOrgan nadzorującyNazwa stopnia naukowego
1234
"74Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki KolejnictwaMinister Komunikacjidoktora nauk technicznych"
C. W wykazie jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia:
1. W części A. Jednostki organizacyjne szkół wyższych:
1) w pozycji I Uniwersytety:
a) pod lp. 3 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - w rubryce 2 wyrazy: "Instytut Chemii" zastępuje się wyrazami: "Wydział Chemii",
b) pod lp. 6 Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
- w rubryce 2 wyrazy: "Wydział Biologii i Nauk o Ziemi" zastępuje się wyrazami: "Wydział Biologii",
- w rubryce 4 skreśla się wyrazy: "doktora habilitowanego nauk geograficznych",
- dodaje się wyrazy:

w rubryce 2 "Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych",

w rubryce 4 "doktora habilitowanego nauk geograficznych";

2) w pozycji II Politechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojskowa Akademia Techniczna:
a) pod lp. 1 Politechnika Gdańska - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - w rubryce 2 wyrazy: "Instytut Hydrotechniki" zastępuje się wyrazami: "Wydział Hydrotechniki",
b) pod lp. 2 Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - w rubryce 2 wyrazy: "Wydział Automatyki i Informatyki" zastępuje się wyrazami: "Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki",
c) pod lp. 9 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - w rubryce 2 wyrazy: "Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa" zastępuje się wyrazami: "Wydział Odlewnictwa",
d) dodaje się lp. 12 w brzmieniu:
Lp.Nazwa jednostkiOrgan nadzorującyNazwa stopnia naukowego
1234
"12Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Wydział Rolniczy

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższegodoktora habilitowanego nauk rolniczych"
3) w pozycji V Akademie rolnicze:
a) pod lp. 1 Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dodaje się wyrazy:
- w rubryce 2 "Wydział Ogrodniczy",
- w rubryce 4 "doktora habilitowanego nauk rolniczych",
b) pod lp. 2 Akademia Rolnicza w Lublinie - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - dodaje się wyrazy:
- w rubryce 2 "Wydział Zootechniczny",
- w rubryce 4 "doktora habilitowanego nauk rolniczych",
4) w pozycji VIII Akademie medyczne:
a) pod lp. 6 Akademia Medyczna w Poznaniu - Minister Zdrowia i Opieki Społecznej - dodaje się wyrazy: "im. Karola Marcinkowskiego",
b) pod lp. 7 Pomorska Akademia Medyczna im. gen. Karola Świerczewskiego w Szczecinie - Minister Zdrowia i Opieki Społecznej - w rubryce 2 wyrazy: "Wydział Lekarski" zastępuje się wyrazami: "Wydział Lekarski I" i dodaje się wyrazy:
- w rubryce 2 - "Wydział Lekarski II",
- w rubryce 4 - "doktora habilitowanego nauk medycznych".
2. W części C. Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk dodaje się lp. 26 w brzmieniu:
Lp.Nazwa placówki naukowejNazwa stopnia naukowego
123
"26Instytut Maszyn Przepływowychdoktora habilitowanego nauk technicznych"
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.