§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

Monitor Polski

M.P.1982.16.131

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1982 r.
§  1.
W zarządzeniu Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 13 kwietnia 1979 r. w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych (Monitor Polski z 1979 r. Nr 11, poz. 69, z 1980 r. Nr 14, poz. 66 i z 1981 r. Nr 11, poz. 87) wprowadza się następujące zmiany:
A.
W wykazie jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia:
1.
W części A Jednostki organizacyjne szkół wyższych:
1)
w pozycji I Uniwersytety:
a)
pod lp. 6 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki - w rubryce 2 wyrazy: "Instytut Chemii" zastępuje się wyrazami: "Wydział Chemii",
b)
pod lp. 8 Uniwersytet Warszawski - Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki - w rubryce 2 wyrazy: "Wydział Rusycystyki, Slawistyki i Lingwistyki Stosowanej" zastępuje się wyrazami: "Wydział Rusycystyki i Lingwistyki Stosowanej", wyrazy: "Instytut Pedagogiki" - wyrazami: "Wydział Pedagogiczny", wyrazy: "Instytut Psychologii" - wyrazami: "Wydział Psychologii";
2)
w pozycji II Politechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojskowa Akademia Techniczna:
a)
pod lp. 2 Politechnika Gdańska - Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki - w rubryce 2 wyrazy: "Instytut Architektury i Urbanistyki" zastępuje się wyrazami: "Wydział Architektury",
b)
pod lp. 3 Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach - Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki - w rubryce 2 wyrazy: "Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej" zastępuje się wyrazami: "Wydział Chemiczny";
3)
w pozycji V Akademie rolnicze:
a)
pod lp. 1 Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki - Wydział Zootechniczny - w rubryce 4 dodaje się wyrazy: "doktora nauk przyrodniczych";
b)
pod lp. 7 Akademia Rolnicza we Wrocławiu - Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki - Wydział Rolniczy - w rubryce 4 dodaje się wyrazy: "doktora nauk przyrodniczych";
4)
w pozycji X Wyższe szkoły artystyczne pod lp. 1 Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Warszawie - Minister Kultury i Sztuki - w rubryce 2 wyrazy: "Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Warszawie" zastępuje się wyrazami: "Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie".
2.
W części D Instytuty naukowo-badawcze:
1)
pod lp. 5-7 w rubryce 3 wyrazy: "Minister Energetyki i Energii Atomowej" zastępuje się wyrazami: "Minister Górnictwa i Energetyki",
2)
pod lp. 8 i 65 w rubryce 3 wyrazy "Minister Górnictwa" zastępuje się wyrazami: "Minister Górnictwa i Energetyki",
3)
pod lp. 9 i 10 w rubryce 3 wyrazy: "Minister Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej" zastępuje się wyrazami: "Minister - kierownik Urzędu Gospodarki Morskiej",
4)
pod lp. 11 i 12 w rubryce 3 wyrazy: "Minister Hutnictwa" zastępuje się wyrazami: "Minister Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego",
5)
pod lp. 21 i 22 w rubryce 3 wyrazy: "Minister Przemysłu Chemicznego" zastępuje się wyrazami: "Minister Przemysłu Chemicznego i Lekkiego",
6)
pod lp. 23 w rubryce 3 wyrazy: "Minister Przemysłu Lekkiego" zastępuje się wyrazami: "Minister Przemysłu Chemicznego i Lekkiego",
7)
pod lp. 24 w rubryce 3 wyrazy: "Minister Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych" zastępuje się wyrazami: "Minister Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego",
8)
pod lp. 25-29 w rubryce 3 wyrazy: "Minister Przemysłu Maszynowego" zastępuje się wyrazami: "Minister Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego",
9)
pod lp. 30-32 w rubryce 3 wyrazy: "Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu" zastępuje się wyrazami: "Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej",
10)
pod lp. 33-45 w rubryce 3 wyrazy: "Minister Rolnictwa" zastępuje się wyrazami: "Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej",
11)
pod lp. 59 skreśla się wyrazy: w rubryce 2: "Instytut Planowania", w rubryce 3 "Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów", w rubryce 4 "doktora nauk ekonomicznych" i "doktora nauk o organizacji i zarządzaniu",
12)
pod lp. 69 w rubryce 3 wyrazy: "Minister Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej" zastępuje się wyrazami: "Minister Handlu Zagranicznego".
B.
W wykazie jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia:
1.
W części A Jednostki organizacyjne szkół wyższych:
1)
w pozycji I Uniwersytety:
a)
pod lp. 6 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki - w rubryce 2 wyrazy: "Instytut Chemii" zastępuje się wyrazami: "Wydział Chemii",
b)
pod lp. 8 Uniwersytet Warszawski - Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w rubryce 2 wyrazy: "Wydział Nauk Społecznych" zastępuje się wyrazami: "Wydział Filozofii i Socjologii", wyrazy: "Wydział Rusycystyki, Slawistyki i Lingwistyki Stosowanej" - wyrazami: "Wydział Rusycystyki i Lingwistyki Stosowanej", wyrazy: "Instytut Pedagogiki" - wyrazami: "Wydział Pedagogiczny", - wyrazy: "Instytut Psychologii" - wyrazami: "Wydział Psychologii";
2)
w pozycji II Politechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojskowa Akademia Techniczna pod lp. 2 Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach - Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki - w rubryce 2 wyrazy: "Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej" zastępuje się wyrazami: "Wydział Chemiczny";
3)
w pozycji V Akademie rolnicze pod lp. 1 Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki - w rubryce 2 dodaje się wyrazy: "Wydział Melioracji Wodnych", a w rubryce 4 dodaje się wyrazy: "doktora habilitowanego nauk technicznych".
2.
W części C Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk dodaje się lp. 23 w brzmieniu:
Lp.Nazwa placówki naukowejNazwa stopnia naukowego
123
"23Instytut Języka Polskiegodoktora habilitowanego nauk humanistycznych"
3.
W części D Instytuty naukowo-badawcze:
1)
pod lp. 1 i 2 w rubryce 3 wyrazy: "Minister Energetyki i Energii Atomowej" zastępuje się wyrazami: "Minister Górnictwa i Energetyki",
2)
pod lp. 3 w rubryce 3 wyrazy: "Minister Górnictwa" zastępuje się wyrazami: "Minister Górnictwa i Energetyki",
3)
pod lp. 7 w rubryce 3 wyrazy: "Minister Przemysłu Chemicznego" zastępuje się wyrazami: "Minister Przemysłu Chemicznego i Lekkiego",
4)
pod lp. 8 i 9 w rubryce 3 wyrazy: "Minister Przemysłu Maszynowego" zastępuje się wyrazami: "Minister Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego",
5)
pod lp. 10-16 w rubryce 3 wyrazy: "Minister Rolnictwa" zastępuje się wyrazami: "Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej",
6)
pod lp. 24 skreśla się wyrazy w rubryce 2 "Instytut Planowania", w rubryce 3 "Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów", w rubryce 4 "doktora habilitowanego nauk ekonomicznych",
7)
dodaje się lp. 25 w brzmieniu:
Lp.Nazwa jednostkiOrgan nadzorującyNazwa stopnia naukowego
1234
"25Instytut PsychoneurologicznyMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora habilitowanego nauk medycznych"