Monitor Polski

M.P.1973.7.46

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lutego 1973 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI
z dnia 27 stycznia 1973 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. z 1969 r. Nr 4, poz. 32) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 26 listopada 1971 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych (Monitor Polski z 1971 r. Nr 58, poz. 378, z 1972 r. Nr 14, poz. 97, Nr 44, poz. 235 i Nr 54 poz. 291) wprowadza się następujące zmiany:

A) w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia:

1) w części A. Szkoły wyższe:

a) w pozycji II Politechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojskowa Akademia Techniczna - pod lp. 11 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie - Minister Obrony Narodowej - w rubryce 2 wyrazy "Wydział Elektro-radiotechniczny" zastępuje się wyrazami "Wydział Elektroniczny",

b) w pozycji V w rubryce 2 - Nazwa jednostki:

- tytuł pozycji "Wyższe szkoły rolnicze" zastępuje się tytułem "Akademie rolnicze",

- w nazwach jednostek pod lp. 1, 2, 4-7 wyrazy "Wyższa Szkoła Rolnicza" zastępuje się wyrazami "Akademia Rolnicza",

- pod lp. 3 nazwę jednostki "Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie" zastępuje się nazwą "Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie";

2) w części C. Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk dodaje się lp. 36 w brzmieniu:

Lp.Nazwa jednostkiNazwa stopnia naukowego
123
"36Centrum Obliczeniowedoktora nauk technicznych"

3) w części D. Instytuty Naukowo-Badawcze:

a) pod lp. 8, w rubryce 2 wyrazy "Instytut Pedagogiki" zastępuje się wyrazami "Instytut Badań Pedagogicznych", a w rubryce 3 wyrazy "Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego" zastępuje się wyrazami "Minister Oświaty i Wychowania",

b) skreśla się lp. 41,

c) dodaje się lp. 54 i 55 w brzmieniu:

Lp.Nazwa jednostkiOrgan nadzorującyNazwa stopnia naukowego
1234
"54Instytut Przemysłu ZielarskiegoMinister Przemysłu Spożywczego i Skupudoktora nauk farmaceutycznych
55Instytut PlanowaniaPrzewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrówdoktora nauk ekonomicznych"

B) w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia:

1) w części A. Szkoły wyższe:

a) w pozycji II Politechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojskowa Akademia Techniczna - pod lp. 10 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie - Minister Obrony Narodowej - w rubryce 2 wyrazy "Wydział Elektroradiotechniczny" zastępuje się wyrazami "Wydział Elektroniczny",

b) w pozycji V w rubryce 2 - Nazwa jednostki:

- tytuł pozycji "Wyższe szkoły rolnicze" zastępuje się tytułem "Akademie rolnicze",

- w nazwach jednostek pod lp. 1, 2, 4-7 wyrazy "Wyższa Szkoła Rolnicza" zastępuje się wyrazami "Akademia Rolnicza",

- pod lp. 3 nazwę jednostki "Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie" zastępuje się nazwą "Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie";

2) w części D. Instytuty Naukowo-Badawcze dodaje się lp. 13 w brzmieniu:

Lp.Nazwa jednostkiOrgan nadzorującyNazwa stopnia naukowego
1234
"13Instytut ZootechnikiMinister Rolnictwadoktor habilitowany nauk rolniczych"
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.