Monitor Polski

M.P.1963.68.339

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 września 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 sierpnia 1963 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wojskowego szkolenia studentów.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 20, poz. 108) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 1959 r. w sprawie wojskowego szkolenia studentów (Monitor Polski Nr 68, poz. 350) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1. otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Wojskowe szkolenie studentów prowadzi się w szkołach wyższych określonych w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia oraz w szkołach nie będących szkołami wyższymi, w których Rada Ministrów zarządziła prowadzenie wojskowego szkolenia.

2. Wojskowemu szkoleniu podlegają obowiązani do tego szkolenia studenci i uczniowie (słuchacze) szkół określonych w ust. 1, powołani przez właściwego wojskowego komendanta rejonowego.

3. Przez określenie:

1) student – należy rozumieć także ucznia (słuchacza) szkoły nie będącej szkołą wyższą, w której Rada Ministrów zarządziła prowadzenie wojskowego szkolenia,

2) szkoła wyższa – należy rozumieć także szkołę określoną w pkt 1,

3) dyrektor szkoły wyższej – należy rozumieć także kierownika (dyrektora) szkoły określonej w pkt 1.";

2) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. 1. Jeżeli student odbywający wojskowe szkolenie stanie się ze względu na stan zdrowia niezdolny do dalszego odbywania tego szkolenia, kierownik studium wojskowego na wniosek lekarza zakładu leczniczo-zapobiegawczego dla studentów kieruje tego studenta do wojskowej komisji lekarskiej celem ustalenia stopnia zdolności do służby wojskowej.

2. Studentów, którzy w czasie odbywania wojskowego szkolenia zostaną uznani orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej za czasowo niezdolnych do służby wojskowej (kategoria "B"), kierownik studium wojskowego zwalnia z tego szkolenia na okres czasowej niezdolności do służby wojskowej.

3. Przed upływem okresu czasu, na który orzeczono czasową niezdolność do służby wojskowej, kierownik studium wojskowego kieruje studenta do wojskowej komisji lekarskiej w celu poddania go badaniu lekarskiemu.

4. W razie uznania studenta wymienionego w ust. 3 za zdolnego do służby wojskowej (kategoria "A" lub "C") kierownik studium wojskowego poddaje go dalszemu szkoleniu wojskowemu, jeżeli istnieje możliwość objęcia go szkoleniem wraz ze studentami danego roku studiów i po uzupełnieniu przez niego braków w wyszkoleniu.";

3) w § 14:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Warunkiem powołania studenta na końcowe przeszkolenie wojskowe do jednostki wojskowej jest zaliczenie wojskowego szkolenia w ramach studium wojskowego.",

b) dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

"3. Na zakończenie przeszkolenia, wymienionego w ust. 2, studenci zdają w jednostce wojskowej egzamin końcowy z wojskowego szkolenia.",

c) dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 4;
4) § 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. W przypadkach określonych w § 12 i § 13 ust. 4 – jeżeli student nie może być poddany dalszemu szkoleniu, oraz w § 15 ust. 1 i 3, a także w razie uznania studenta odbywającego wojskowe szkolenie orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej za niezdolnego do służby wojskowej (kategoria "D" lub "E"), kierownik studium przesyła niezwłocznie właściwemu wojskowemu komendantowi rejonowemu dokumenty ewidencji wojskowej studenta".

§  2. Wykaz szkół wyższych stanowiący załącznik do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 1959 r. w sprawie wojskowego szkolenia studentów (Monitor Polski Nr 68, poz. 350) zastępuje się wykazem szkół wyższych, w których prowadzi się wojskowe szkolenie studentów, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ SZKÓŁ WYŻSZYCH, W KTÓRYCH PROWADZONE JEST WOJSKOWE SZKOLENIE STUDENTÓW

1. Uniwersytet Warszawski,

2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

3. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

4. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

5. Uniwersytet im. B. Bieruta we Wrocławiu,

6. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

7. Uniwersytet Łódzki,

8. Politechnika Warszawska,

9. Politechnika Krakowska,

10. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,

11. Politechnika Gdańska,

12. Politechnika Szczecińska,

13. Politechnika Wrocławska,

14. Politechnika Poznańska,

15. Politechnika Łódzka,

16. Politechnika Częstochowska,

17. Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach,

18. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

19. Wyższa Szkoła Rolnicza w Krakowie,

20. Wyższa Szkoła Rolnicza w Lublinie,

21. Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie,

22. Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu,

23. Wyższa Szkoła Rolnicza we Wrocławiu,

24. Wyższa Szkoła Rolnicza w Szczecinie,

25. Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie,

26. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie,

27. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie,

28. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Katowicach,

29. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu,

30. Wyższa Szkoła Ekonomiczna we Wrocławiu,

31. Akademia Medyczna w Warszawie,

32. Akademia Medyczna w Krakowie,

33. Akademia Medyczna w Lublinie,

34. Akademia Medyczna w Białymstoku,

35. Akademia Medyczna w Gdańsku,

36. Akademia Medyczna we Wrocławiu,

37. Akademia Medyczna w Poznaniu,

38. Akademia Medyczna w Łodzi,

39. Akademia Medyczna im. Ludwika Waryńskiego w Zabrzu-Rokitnicy,

40. Pomorska Akademia Medyczna im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Szczecinie,

41. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie,

42. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku,

43. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach,

44. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu,

45. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,

46. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie i jej oddział z siedzibą w Katowicach,

47. Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Gdańsku,

48. Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych we Wrocławiu,

49. Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Łodzi,

50. Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu,

51. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Warszawie,

52. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie,

53. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna i Filmowa w Łodzi,

54. Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Warszawie,

55. Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Sopocie,

56. Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna we Wrocławiu,

57. Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Łodzi,

58. Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Poznaniu,

59. Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Krakowie,

60. Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Katowicach,

61. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie,

62. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Krakowie,

63. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,

64. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Poznaniu,

65. Wyższa Szkoła Inżynierska w Rzeszowie.