Zm.: zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.

Monitor Polski

M.P.1996.85.760

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1996 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ
z dnia 23 grudnia 1996 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.

Na podstawie art. 50 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego (Monitor Polski Nr 38, poz. 380) wprowadza się następujące zmiany:
1)
użyte w zarządzeniu w różnych przypadkach wyrazy "Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Minister Gospodarki",
2)
w załączniku nr 5 do zarządzenia:
a)
w części I CZĘŚĆ OGÓLNA pkt 7.1.8. lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) przewozów towarów określonych w § 1 ust. 5 zarządzenia, z wyjątkiem towarów przeznaczonych do montażu przemysłowego,",

b)
w części IV WYPEŁNIANIE DOKUMENTU SAD W PRZYWOZIE I PRZY ZŁOŻENIU TOWARÓW W SKŁADZIE CELNYM LUB WPROWADZENIU DO WOLNEGO OBSZARU CELNEGO w opisie pola 47:
część TYP otrzymuje brzmienie:

"TYP - należy podać trzycyfrowy kod identyfikujący rodzaj należności według poniższego wykazu:

111 - cło,

117 - inne (oblicza się na podstawie odrębnych przepisów) - wpisywane tylko na formularzu SAD,

211 - opłaty wynikające z przepisów o ochronie rynku krajowego (np. opłaty antydumpingowe, antysubwencyjne, wyrównawcze, specjalne, opłaty celne dodatkowe),

811 - podatek akcyzowy

812 - podatek akcyzowy od opakowań z tworzyw sztucznych,

813 - podatek od towarów i usług - VAT.",

część PODSTAWA OPŁATY otrzymuje brzmienie:

"PODSTAWA OPŁATY - należy podać wartość, od której nalicza się cło, podatki i inne opłaty, w pełnych złotych polskich (bez miejsc po przecinku). Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki poniżej 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 groszy i więcej podnosi się do pełnych złotych. Podpola tego nie należy wypełniać dla danego typu opłaty, jeżeli podstawą opłaty nie jest wartość towaru, lecz jego ilość lub ciężar.

Podstawą naliczenia cła jest wartość celna pozycji taryfowej określona w złotych. W przypadku towaru, który sam się przemieszcza, np. dźwig samojezdny, nie uwzględnia się wartości celnej kosztów transportu.

W przypadku wyprowadzenia towaru ze składu celnego/WOC na pozostały polski obszar celny uwzględnia się tylko zagraniczne koszty transakcyjne, tzn. do granicy państwa lub portu polskiego. Nie należy wliczać kosztów magazynowania w składzie celnym/WOC, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 30c ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo celne, tj. gdy koszty magazynowania stanowią przychód przypadający sprzedającemu towar ze składu celnego/wolnego obszaru celnego na pozostały polski obszar celny.

Jeżeli funkcjonariusz celny kwestionuje wiarygodność dołączonych do wniosku dokumentów służących do ustalania wartości celnej, obowiązany jest:

a) wykreślić wartości podane w kolumnach "podstawa opłat" i "kwota" w polu 47 oraz wartość w polu 46, a także, jeżeli jest to konieczne, w polach 12, 42, 44 i 45, a następnie wpisać nad wykreślonymi zapisami poprawne wartości w formularzach SAD i SAD-BIS, tak aby zależności ustalone w opisach pól wartościowych zostały zachowane,

b) w polu J podać podstawę prawną kwestionowania wiarygodności dokumentów,

c) pod nazwą pola 47 umieścić swój datownik z numerem identyfikacyjnym bądź pieczęć imienną i podpis na formularzu SAD i SAD-BIS przy kwestionowanych pozycjach.

Podstawą naliczenia podatku akcyzowego jest wartość celna powiększona o należne cło. Wartość tę podaje się w złotych polskich.

Podstawą naliczenia podatku akcyzowego od opakowań z tworzyw sztucznych jest ilość towaru. Przy typie opłaty 812 wypełnia się tylko podpole "Kwota", w którym należy wpisać wyliczoną wartość.

Podstawą naliczenia podatku od towarów i usług (VAT) jest wartość celna powiększona o należne cło.

Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym i podatkiem akcyzowym od opakowań z tworzyw sztucznych, to podstawą naliczenia podatku od towarów i usług (VAT) jest wartość celna powiększona o należne cło oraz o podatek akcyzowy i należny podatek akcyzowy od opakowań z tworzyw sztucznych.

Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym lub podatkiem akcyzowym od opakowań z tworzyw sztucznych, to podstawą naliczenia podatku od towarów i usług (VAT) jest wartość celna powiększona o należne cło oraz o podatek akcyzowy lub należny podatek akcyzowy od opakowań z tworzyw sztucznych.

Wartość tę podaje się w złotych polskich.

Podstawą naliczania opłaty wyrównawczej od niektórych towarów rolnych i spożywczych przywożonych z zagranicy jest masa lub ilość towaru.

Podstawą naliczania opłaty celnej dodatkowej nakładanej zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 98, poz. 485) jest wartość celna towaru rolnego.

Natomiast opłatę celną dodatkową ustanowioną w art. 3 ust. 1 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy z dnia 28 czerwca 1995 r. nakłada się zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ust. 3 tej ustawy.",

w części STAWKA po wyrazach "- gdy oprócz stawki procentowej oblicza się dodatkową należność od sztuki, zawartości alkoholu itp." dodaje się wyrazy "- gdy stawkę należności ustalono kwotowo. W przypadku gdy stawkę należności określono w ECU, należy dokonać przeliczenia jej na PLN według tej samej tabeli kursu walut, która była zastosowana dla ustalania wartości celnej.",
c)
w części VI POLA LITEROWE ORAZ POLA CYFROWE WYPEŁNIANE PRZEZ FUNKCJONARIUSZA CELNEGO:
w polu A - Urząd celny wysyłki/eksportu (karty 1, 1A, 2, 3 lub 1, 1A, 2, 3, 4, 5 i 7) po wyrazach "numer ewidencji" skreśla się kropkę i dodaje wyrazy "oraz wpisuje godzinę i minutę przyjęcia zgłoszenia nad datownikiem SAD.",
w polu A - Urząd celny przeznaczenia (karty 6, 7, 8) po wyrazach "numer ewidencji" skreśla się kropkę i dodaje wyrazy "oraz wpisuje godzinę i minutę przyjęcia zgłoszenia nad datownikiem SAD.",
w polu D - Kontrola przez urząd celny wyjścia lub pole J - Kontrola przez urząd celny przeznaczenia dodaje się na końcu wyrazy "W przypadku gdy rewizję celną przeprowadza funkcjonariusz celny grupy rewizyjnej, informację o zakresie i wyniku rewizji celnej podaje się w karcie nr 6 SAD, w polu J (na odwrotnej stronie karty), podpisanej i potwierdzonej pieczęcią z identyfikatorem. Inne zapisy w polu D lub polu J oraz w polu 47 sporządza funkcjonariusz celny grupy rachmistrzów."
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.