Zm.: zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.

Monitor Polski

M.P.1991.47.333

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1991 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ
z dnia 18 grudnia 1991 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.

Na podstawie art. 50 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445 oraz z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 12 września 1991 r. w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego (Monitor Polski Nr 31, poz. 225) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§ 1a. Podmioty dokonujące obrotu towarowego z zagranicą za zgodą dyrektora urzędu celnego mogą - do dnia 31 marca 1992 r. - składać wnioski o wszczęcie postępowania celnego na dotychczas stosowanych formularzach zgłoszenia celnego".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1992 r.