Zm.: zarządzenie w sprawie warunków, trybu i zasad przeprowadzania przetargów walutowych.

Monitor Polski

M.P.1983.36.205

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 listopada 1983 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 17 października 1983 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków, trybu i zasad przeprowadzania przetargów walutowych.

Na podstawie § 3 uchwały nr 235 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie organizowania na zasadach eksperymentu przetargów opartych o kryteria efektywności na sprzedaż walut wymienialnych dla przedsiębiorstw państwowych i spółdzielni (Monitor Polski z 1982 r. Nr 32, poz. 276 i z 1983 r. Nr 35, poz. 193) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 lutego 1983 r. w sprawie warunków, trybu i zasad przeprowadzania przetargów walutowych (Monitor Polski Nr 8, poz. 51) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. W przetargu na zakup walut wymienialnych mogą brać udział przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie, zwane w skrócie "przedsiębiorstwami", nie uczestniczące w systemie odpisów dewizowych, które nabywają waluty wymienialne dla sfinansowania importu na potrzeby produkcji rynkowej i eksportu za waluty wymienialne.",

2)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Minimalną wielkość depozytu ustala się jako dwukrotną równowartość w złotych kwoty dolarów USA, którą przedsiębiorstwo zamierza zakupić.",

3)
w § 5 oraz § 14 ust. 2 i 3 po wyrazach: "zysk do podziału" dodaje się wyrazy: "(nadwyżkę bilansową)",
4)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Depozyt zablokowany jest na okres 1 roku lub na okres do zakończenia realizacji zadania, nie krótszy niż 1 rok, na nie oprocentowanym rachunku specjalnym. W razie uzyskania efektów wyższych niż zadeklarowane, zespół, o którym mowa w § 10, może skrócić okres zablokowania depozytu.",

5)
w § 10 w ust. 2 po wyrazach: "Narodowego Banku Polskiego" dodaje się wyrazy: "Banku Gospodarki Żywnościowej",
6)
w § 13 w ust. 2 po wyrazach: "IV przetarg - 27.VI.1983 r." dodaje się wyrazy:

"V przetarg - 25.XI.1983 r.,

VI przetarg - 20.XII.1983 r.,

VII przetarg - 25.I.1984 r.,

VIII przetarg - 27.II.1984 r.,

IX przetarg - 26.III.1984 r.,

X przetarg - 25.IV.1984 r.,

XI przetarg - 25.V.1984 r.,

XII przetarg - 25.VI.1984 r.,

XIII przetarg - 25.VII.1984 r.,

XIV przetarg - 27.VIII.1984 r.,

XV przetarg - 25.IX.1984 r.,

XVI przetarg - 25.X.1984 r.,

XVII przetarg - 26.XI.1984 r.,

XVIII przetarg - 20.XII.1984 r."

7)
§ 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. Przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie, które uzyskają prawo do zakupu walut wymienialnych począwszy od listopada 1983 r. do końca 1984 r., zobowiązane są do złożenia Zespołowi do dnia 15 lutego 1985 r. informacji o efektach wykorzystania środków dewizowych określonych w ofercie, potwierdzonej przez oddział banku prowadzącego rachunek podstawowy.",

8)
w załączniku nr 2 w pkt 4 po wyrazach: "z zysku do podziału" dodaje się wyrazy: "(nadwyżki bilansowej)".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.