§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie warunków przywozu z zagranicy, wywozu za granicę oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła.

Monitor Polski

M.P.1997.78.749

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 października 1997 r.
§  1.
W zarządzeniu Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 28 sierpnia 1997 r. w sprawie warunków przywozu z zagranicy, wywozu za granicę oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła (Monitor Polski Nr 63, poz. 614) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) deklaracja odbiorcy o gotowości do odebrania przesyłki, sporządzona w języku polskim i angielskim, zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki do zarządzenia, poświadczona przez kompetentny organ wydający zezwolenie, o którym mowa w § 1 pkt 1; deklaracja nie jest wymagana w przypadku otwartych źródeł promieniotwórczych,"

2)
załączniki nr 1a i 1b do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1a i 1b do niniejszego zarządzenia.