Zm.: zarządzenie w sprawie warunków przywozu z zagranicy, wywozu za granicę oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła.

Monitor Polski

M.P.1997.78.749

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 października 1997 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 13 października 1997 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków przywozu z zagranicy, wywozu za granicą oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła.

Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1986 r. - Prawo atomowe (Dz. U. Nr 12, poz. 70, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1991 r. Nr 8, poz. 28, z 1994 r. Nr 90, poz. 418, z 1995 r. Nr 104, poz. 515 oraz z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 28 sierpnia 1997 r. w sprawie warunków przywozu z zagranicy, wywozu za granicę oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła (Monitor Polski Nr 63, poz. 614) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) deklaracja odbiorcy o gotowości do odebrania przesyłki, sporządzona w języku polskim i angielskim, zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki do zarządzenia, poświadczona przez kompetentny organ wydający zezwolenie, o którym mowa w § 1 pkt 1; deklaracja nie jest wymagana w przypadku otwartych źródeł promieniotwórczych,"

2)
załączniki nr 1a i 1b do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1a i 1b do niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1A

DEKLARACJA PRZEWOZU ZAMKNIĘTEGO ŹRÓDŁA PROMIENIOTWÓRCZEGO (ZAMKNIĘTYCH ŹRÓDEŁ PROMIENIOTWÓRCZYCH)

Dokument standardowy, do stosowania w następstwie Regulacji Rady (EEC) nr 1493/93

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  1B

SHIPMENT OF THE SEALED RADIOACTIVE SOURCE (S)

Standard document to be used pursuant to Council Regulation (EEC) No 1493/93

(pominięty)