Monitor Polski

M.P.1985.20.157

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 sierpnia 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 20 czerwca 1985 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na obsługiwanie aparatów do wyświetlania filmów.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 66, poz. 452, z 1961 r. Nr 10, poz. 53, z 1968 r. Nr 12, poz. 64), § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1956 r. w sprawie kwalifikacji, warunków i trybu udzielania zezwoleń na obsługiwanie aparatów do wyświetlania filmów (Dz. U. Nr 4, poz. 23) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie właściwości niektórych naczelnych organów administracji państwowej (Dz. U. Nr 54, poz. 249 oraz z 1958 r. Nr 22, poz. 94 i Nr 71, poz. 347) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 12 zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 lipca 1957 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na obsługiwanie aparatów do wyświetlania filmów (Monitor Polski Nr 67, poz. 410, z 1965 r. Nr 11, poz. 41 oraz Dz. Urz. MKiS z 1978 r. Nr 3, poz. 17) wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 1 kwotę "100 zł" zastępuje się kwotą "500 zł",
2) w pkt 2 kwotę "50 zł" zastępuje się kwotą "200 zł".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.