Zm.: zarządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy kredytowej osobom fizycznym na budownictwo mieszkaniowe i kapitalne remonty.

Monitor Polski

M.P.1973.9.56

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lutego 1973 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 6 lutego 1973 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy kredytowej osobom fizycznym na budownictwo mieszkaniowe i kapitalne remonty.

Na podstawie § 9 uchwały nr 282 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1971 r. w sprawie pomocy kredytowej Państwa dla budownictwa mieszkaniowego osób fizycznych (Monitor Polski Nr 60, poz. 399) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1972 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy kredytowej osobom fizycznym na budownictwo mieszkaniowe i kapitalne remonty (Monitor Polski Nr 7, poz. 46) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) nauczycielach i pracownikach zaliczanych do personelu fachowego służby zdrowia - należy przez to rozumieć nauczycieli i personel fachowy służby zdrowia zatrudniony i budujący domy (lokale) na terenie wsi oraz na terenie miast liczących nie więcej niż 2.000 mieszkańców",

2)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Kredyt bankowy dla osób fizycznych na budowę i kapitalny remont domów (lokali) jest przyznawany ze środków ustalanych corocznie na te cele w planie kredytowym.",

3)
w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Osobie będącej właścicielem domu jednorodzinnego (lokalu), domu wielorodzinnego (czynszowego) lub budynku mieszkalno-pensjonatowego albo posiadającej spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego na zasadach obowiązujących w spółdzielniach budowlano-mieszkaniowych kredyt bankowy na budowę domu (lokalu) może być przyznany tylko w wyjątkowo uzasadnionych wypadkach, a w szczególności gdy:

1) nastąpiło pełne zużycie techniczne posiadanego domu lub zużycie techniczne w takim stopniu, że nakład na remont byłby nieopłacalny,

2) posiadany dom jednorodzinny lub jego część albo mieszkanie spółdzielcze nie zapewnia zamieszkałym w nim osobom obowiązujących norm powierzchni mieszkalnej,

3) dom jednorodzinny stanowiący własność ubiegającego się o kredyt zamieszkały jest przez najemców posiadających przydział zajmowanych lokali,

4) spółdzielcze prawo do lokalu własnościowego stanowi wspólność majątkową rozwiedzionych małżonków.

Warunkiem przyznania kredytu osobie posiadającej spółdzielcze prawo do lokalu własnościowego jest zrzeczenie się na piśmie uprawnień wynikających z art. 149 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach (Dz. U. Nr 12, poz. 61) i pozostawienie lokalu do dyspozycji spółdzielni.",

4)
w § 15 ust. 4 pkt 1 skreśla się wyrazy "i osiedli".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.