Monitor Polski

M.P.1964.7.33

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 30 grudnia 1963 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie uzupełnienia tabeli dodatków funkcyjnych dla niektórych pracowników służby zdrowia.

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników służby zdrowia (Dz. U. z 1958 r. Nr 74, poz. 379, z 1961 r. Nr 43, poz. 231, z 1962 r. Nr 6, poz. 21 i Nr 31, poz. 146 oraz z 1963 r. Nr 43, poz. 238) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 lipca 1960 r. w sprawie uzupełnienia tabeli dodatków funkcyjnych dla niektórych pracowników służby zdrowia (Monitor Polski z 1960 r. Nr 69, poz. 326 i z 1962 r. Nr 70, poz. 331) wprowadza się następującą zmianę:

w § 1 dodaje się poz. 5 w brzmieniu:

miesięcznie złotych
"5.Oddziałowa zakładu pomocy społecznej100,0"
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1964 r.