Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.

Monitor Polski

M.P.1978.15.53

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 kwietnia 1978 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 10 kwietnia 1978 r.
zmieniające zarządzenia w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Leśnictwa z dnia 16 sierpnia 1952 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 74, poz. 1190) wprowadza się następujące zmiany:
1)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Jedlina" obszar lasu o powierzchni 70,40 ha w Leśnictwie Mienia Nadleśnictwa Mińsk Mazowiecki, położony w gminie Cegłów województwa siedleckiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1974-1984 jako oddziały lasu 236 m, 244, 245, 246 a-h, 253 a, b, 254 a, b, 255 a, b, c, g.",

2)
skreśla się ust. 2, a dotychczasowe ust. 3-5 oznacza się odpowiednio jako ust. 2-4.
W zarządzeniu Ministra Leśnictwa z dnia 18 czerwca 1956 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 59, poz. 719) wprowadza się następujące zmiany:
1)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego" obszar lasu, łąk i jeziora o łącznej powierzchni 85,73 ha w Leśnictwie Rykowisko Nadleśnictwa Zamrzenica, położony w gminie Cekcyn województwa bydgoskiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1974-1983 jako oddziały lasu 210 i, j, k, l, 211 a, f.",

2)
skreśla się ust. 2, a dotychczasowe ust. 3-6 oznacza się odpowiednio jako ust. 2-5.
W zarządzeniu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 lutego 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 18, poz. 140) wprowadza się następujące zmiany:
1)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Brodogóry" obszar nieużytków rolnych o powierzchni 5,24 ha, położony w gminach Pyrzyce i Warnice województwa szczecińskiego, określony w ewidencji gruntów wsi Czernica i Grędziec jako działki nr 7, 32/1, 32/4, stanowiące własność Państwa, zarządzane przez Państwowy Fundusz Ziemi.",

2)
skreśla się ust. 2, a dotychczasowe ust. 3-5 oznacza się odpowiednio jako ust. 2-4.
W zarządzeniu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 64, poz. 372 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Ustronie" obszar lasu o powierzchni 9,64 ha w Leśnictwie Dąbki Nadleśnictwa Czersk, położony w gminie Czersk województwa bydgoskiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1970-1979 jako oddział lasu 47 h, i, j, m.",

2)
skreśla się ust. 2, a dotychczasowe ust. 3-5 oznacza się odpowiednio jako ust 2-4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 1978 r.