Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1967.62.297

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 listopada 1967 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 7 października 1967 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
W zarządzeniu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lutego 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 24, poz. 117) ust. 1 otrzymuje brzmienie następujące:

"1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Madohora" obszar lasu o powierzchni 71,81 ha wraz z wewnętrznymi drogami i liniami podziału powierzchniowego, położony w gromadzie Andrychów, w powiecie wadowickim i w gromadzie Ślemień w powiecie żywieckim - województwa krakowskiego, stanowiący oddziały: 152 i 154 d, f, g, h, i, w Leśnictwie Sułkowice Nadleśnictwa Andrychów według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1962-1971, 84 a i 85 a w Leśnictwie Krzeszów Nadleśnictwa Sucha według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1965-1974 r., oraz 1 a, b w Leśnictwie Zakocież Nadleśnictwa Żywiec według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1963-1972 r. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1 : 5.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę".

2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.