Monitor Polski

M.P.1965.63.347

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 listopada 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 20 października 1965 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1. W zarządzeniu Ministra Leśnictwa z dnia 18 grudnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski z 1954 r. Nr A-1, poz. 19) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Dębowa Góra" obszar lasu o powierzchni 5,43 ha w Leśnictwie Skrzeszów Nadleśnictwa Kłobuck, położony na terenie miasta Kłobuck w powiecie kłobuckim województwa katowickiego.

2. W skład rezerwatu wchodzi oddział 127 f, według numeracji przyjętej w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1962-1971. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1:5.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę".

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.