Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1965.63.342

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 listopada 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 20 października 1965 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
W zarządzeniu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 listopada 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski z 1960 r. Nr 8, poz. 41) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Lipowiec" obszar lasu o powierzchni 12,44 ha w Leśnictwie Wygiezłów Nadleśnictwa Alwernia, położony w miejscowości Lipowiec, w gromadzie Babice, w powiecie chrzanowskim województwa krakowskiego."

2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.