Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1965.33.180

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 czerwca 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 3 maja 1965 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
W zarządzeniu Ministra Leśnictwa z dnia 19 marca 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr A-30, poz. 386) ust. 1 i 2 otrzymują następująca brzmienie:

"1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą «Borek» obszar lasu o powierzchni 64,70 ha, położony w Leśnictwie Borek Nadleśnictwa Dąbrowa Zielona na terenie gromady Koniecpol w powiecie włoszczowskim województwa kieleckiego.

2. W skład rezerwatu wchodzą oddziały 102 a, b, c, d, f, g, h, i, 103 a, b, c, d, f, 104 a, b, c, d, f oraz 105 a, b, c, d, f, g, h, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1964-1973 r. Granice rezerwatu zostały oznaczona na mapie rezerwatu w skali 1 : 5.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę".

2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.