Monitor Polski

M.P.1964.77.364

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 listopada 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 17 października 1964 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Leśnictwa z dnia 30 maja 1956 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 54, poz. 594) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 i § 2 otrzymują brzmienie:

"§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Kołowskie Parowy" obszar lasu o powierzchni 24,39 ha w Leśnictwie Kołowo Nadleśnictwa Rozdoły, położony w gromadzie Śmierdnica, w powiecie gryfińskim województwa szczecińskiego.

§ 2. W skład rezerwatu wchodzi oddział 178 według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1964-1973 r. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1 : 20.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.";

2) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wycinanie drzew i pobieranie użytków drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, których zakres określi plan gospodarczy, podlegający zatwierdzeniu przez Naczelnego Konserwatora Przyrody; do czasu sporządzenia wymienionego planu dopuszczalne jest usuwanie drzew martwych, złomów i wywrotów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia, a zwłaszcza nalotów i podrostów, z pozostawieniem w ziemi karpiny".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.