Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1964.49.239

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 1 lipca 1964 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
W zarządzeniu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 stycznia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 11, poz. 78) ust. 4 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

"a) wycinanie drzew i pobieranie użytków drzewnych, z wyjątkiem oddziałów 107 d, 108 d, 109 a, b, 118 b, 119 a oraz 120 a, b, w których do czasu opracowania planu urządzenia gospodarstwa rezerwatowego, podlegającego zatwierdzeniu przez Naczelnego Konserwatora Przyrody, dopuszczalne jest usuwanie drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia, a zwłaszcza nalotów i podrostów, z pozostawieniem w ziemi karpiny".

2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.