Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1964.48.236

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 lipca 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 1 lipca 1964 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
W zarządzeniu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 marca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 36, poz. 205) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Grodzisko Ryczyńskie" obszar lasu o powierzchni 1,75 ha w Leśnictwie Kanigóra Nadleśnictwa Oława, położony w miejscowości i gromadzie Bystrzyca, w powiecie oławskim województwa wrocławskiego, stanowiący poddział "i" w oddziale 184 według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1957-1966 r. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1:5.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę".

2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.