Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia i określenia siedzib państwowych biur notarialnych oraz ich oddziałów.

Monitor Polski

M.P.1990.49.381

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 1990 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 grudnia 1990 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i określenia siedzib państwowych biur notarialnych oraz ich oddziałów.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 33, poz. 176 i Nr 73, poz. 436) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie utworzenia i określenia siedzib państwowych biur notarialnych oraz ich oddziałów (Monitor Polski Nr 44, poz. 359 oraz z 1990 r. Nr 14, poz. 112, Nr 27, poz. 217 i Nr 36, poz. 293) w § 1 wprowadza się następującą zmianę:

w ust. 4 - w województwie bielskim:

pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Państwowe Biuro Notarialne w Wadowicach oraz

- Oddział Państwowego Biura Notarialnego w Wadowicach z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej,".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1991 r.