Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia delegatur Urzędu Antymonopolowego oraz określenia ich siedzib, właściwości terytorialnej i rzeczowej.

Monitor Polski

M.P.1991.33.245

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 października 1991 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU ANTYMONOPOLOWEGO
z dnia 18 września 1991 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia delegatur Urzędu Antymonopolowego oraz określenia ich siedzib, właściwości terytorialnej i rzeczowej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (Dz. U. z 1991 r. Nr 89, poz. 403) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Prezesa Urzędu Antymonopolowego z dnia 28 września 1990 r. w sprawie utworzenia delegatur Urzędu Antymonopolowego oraz określenia ich siedzib, właściwości terytorialnej i rzeczowej (Monitor Polski Nr 36, poz. 294) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
1)
dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje pkt 3 w brzmieniu:

"3) wydawanie w ramach upoważnień, udzielonych przez Prezesa Urzędu Antymonopolowego w odrębnym trybie, decyzji przewidzianych w ustawie z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (Dz. U. z 1991 r. Nr 89, poz. 403):

a) w sprawach przeciwdziałania praktykom monopolistycznym, wszczętych na żądanie uprawnionego w rozumieniu art. 21 ust. 2 tej ustawy, jeżeli uprawniony i stosujący praktykę monopolistyczną (strony postępowania) mają siedziby na terenie działania tej samej delegatury,

b) w sprawach kształtowania struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych - w zakresie ich utworzenia bądź przekształcenia w rozumieniu art. 11 ust. 1 tej ustawy, jeżeli tworzony bądź przekształcany podmiot gospodarczy i jego zakłady mają siedzibę na terenie działania tej samej delegatury.",

2)
po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, podpisuje dyrektor delegatury."

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia.