§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów znaczków opłaty paszportowej.

Monitor Polski

M.P.1973.56.320

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 1973 r.
§  1.
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1972 r. w sprawie ustalenia wzorów znaczków opłaty paszportowej (Monitor Polski Nr 53, poz. 282) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 1 wyraz "i" zamieszczony po wyrazach "100 zł" zastępuje się przecinkiem i na końcu zdania dodaje się wyrazy "i 1.000 zł",
2)
w § 1 ust. 3 na końcu dodaje się wyrazy:

"1.000 zł tło żółte - kontur zielony".