Monitor Polski

M.P.1964.36.169

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 czerwca 1964 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI
z dnia 7 maja 1964 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu jednostek prowadzących skup odpadków.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301) i z 1956 r. Nr 54, poz. 244), § 1 ust. 1 i § 2 ust. 5 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 31 grudnia 1956 r. w sprawie gospodarowania odpadkami w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1956 r. Nr 106, poz. 1235 oraz z 1958 r. Nr 19, poz. 124 i Nr 43, poz. 248) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 2 zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 29 czerwca 1962 r. w sprawie ustalenia wykazu jednostek prowadzących skup odpadków (Monitor Polski z 1962 r. Nr 66, poz. 311 i z 1963 r. Nr 76, poz. 378) wprowadza się następującą zmianę:

po lp. 8 wykazu dodaje się lp. 9 w brzmieniu:

Lp.Nazwa jednostkiSkupowane odpadki
123
9.Przedsiębiorstwa Surowców Wtórnych podległe Centrali Surowców Wtórnych lub upoważnione przez nie jednostki- wełna drzewna

- zużyte czyściwo

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.