Monitor Polski

M.P.1964.80.376

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 listopada 1964 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU NAUKI I TECHNIKI
z dnia 14 listopada 1964 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu biur projektów technologicznych działających na rzecz przemysłu oraz innych gałęzi produkcji.

Na podstawie § 1 ust. 2 uchwały nr 275 Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1961 r. w sprawie warunków realizacji zadań postępu technicznego w biurach projektów (Monitor Polski Nr 65, poz. 281) zarządza się, co następuje:
§  1. W wykazie biur projektów technologicznych działających na rzecz przemysłu oraz innych gałęzi produkcji, stanowiącym załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Techniki z dnia 10 maja 1962 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 45, poz. 215, z 1963 r. Nr 44, poz. 222, i z 1964 r. Nr 40, poz. 190), wprowadza się następującą zmianę:

dodaje się nową lp. 8a w brzmieniu:

Lp.Nazwa biura projektówJednostka nadzorująca
8aBiuro Projektów Budownictwa Komunalnego w WarszawieMinisterstwo Gospodarki Komunalnej
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.