Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia miast, w których terenowym organem administracji państwowej o właściwości ogólnej jest prezydent miasta.

Monitor Polski

M.P.1985.3.21

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lutego 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
z dnia 22 lutego 1985 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miast, w których terenowym organem administracji państwowej o właściwości ogólnej jest prezydent miasta.

Na podstawie art. 125 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 41, poz. 185 i Nr 62, poz. 286, z 1984 r. Nr 21, poz. 100 i Nr 31, poz. 173) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 12 listopada 1984 r. w sprawie ustalenia miast, w których terenowym organem administracji państwowej o właściwości ogólnej jest prezydent miasta (Monitor Polski Nr 25, poz. 170) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Oprócz miast określonych w art. 125 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 41, poz. 185 i Nr 62, poz. 286, z 1984 r. Nr 21, poz. 100 i Nr 31, poz. 173) w miastach: Kołobrzeg, Kutno, Oświęcim, Świnoujście, Zduńska Wola i Żyrardów terenowymi organami administracji państwowej o właściwości ogólnej są prezydenci tych miast".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1985 r.